KONKURS NA LOGO 25-lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

24 luty 2017, 15:26 (wiek: 2 lat)

Ogłaszamy otwarty konkurs na opracowanie projektu graficznego logotypu na obchody 25 lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł (<strong">tysiąc złotych brutto).</strong">

Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie używany jako LOGO Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w roku jubileuszowym wraz z innymi logotypami do celów indentyfikacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Projekty LOGO powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania (na drukach firmowych, wizytówkach, folderach, tablicach, banerach, reklamach, gadżetach, itp.).

Szczegóły Konkursu określone zostały w Regulaminie Konkursu. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby, które spełnią wymogi zawarte w Regulaminie Konkursu.

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą elektroniczną na adres zmigdp@parseta.org.pl lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na LOGO” wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową (Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu) i opisanym nośnikiem CD lub DVD na adres:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino

Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 20 marca 2017 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

Ocenione zostaną tylko prace konkursowe, spełniające wymagania ujęte w niniejszym Regulaminie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 31 marca 2017 r. na stronie internetowej Związku. Organizatorem Konkursu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych brutto).