Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP

19 marzec 2018, 11:35 (wiek: 1 lat)

W dniu 15 marca 2018 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące udziału gmin związkowych z V naborze do działania 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Poprawa jakości środowiska miejskiego).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich jak również powiatów. Podczas spotkania zostały omówione terminy i zasady naboru. Przedstawiono kryteria oceny wniosków.

Po zebraniu informacji z gmin i powiatów zostaną podjęte działania w kierunku przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla nowego projektu.

W ramach projektu możliwe jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) na terenach miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Poziom dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.