Projekty Związku > Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej > Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP


Finansowanie: Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej   

 

Projekt zakłada termomodernizację 75 obiektów użyteczności publicznej na terenie 17 gmin oraz jednego starostwa powiatowego na terenie Dorzecza Parsęty. Projekt polegał będzie między innymi na zmianie wyposażenia tych obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie ścian  i  stropów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji).

 

Kwota dofinansowania w ramach projektu zgodnie z aktualnymi (aczkolwiek nie ostatecznymi) wytycznymi wynosi 50%.               

 

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2009 – 31.12.2011

Całkowity koszt projektu:                                                                               48.000.000,00 zł

W tym:

Dofinansowanie ze środków POIiŚ:                                                                24.000.000,00 zł

Wkład własny ZMiGDP (wpłaty gmin):                                                             24.000.000,00 zł

 

Na potrzeby wniosku aplikacyjnego konieczne jest dostarczenie przez gminy uczestniczące w projekcie audytów energetycznych obiektów, projektów technicznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, kosztorysów inwestorskich.