Informacje o Związku

Informacje o Związku

Od początku swojej działalności (czerwiec 1992 r.) Związek zajmował się przygotowywaniem dokumentacji technicznych na zagospodarowanie wód dorzecza Parsęty i rozwiązaniem problemów gospodarki wodno-ściekowej oraz opracowywaniem wniosków do różnych funduszy i fundacji o przyznanie środków finansowych na realizację swoich celów statutowych.

W 1993 r. Związek zlecił dla "Biura Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa Bipromel" w Warszawie opracowanie koncepcji pt. "Zabudowa hydroenergetyczna dorzecza Parsęty", która została zrealizowana w marcu 1994r.

 

W dniu 14 maja 1993 roku z inicjatywy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zostało założone koło terenowe Polskiego Klubu Ekologicznego Pomorza Zachodniego. Członkowie koła przeprowadzili szereg ekologicznych przedsięwzięć:

 

 • na kanale białogardzkim zainstalowano podoczyszczalnię mechaniczno-biologiczną, której działanie polega na procesie przyspieszenia samooczyszczania się wody,

 • zorganizowali manifestację rowerową "Dzień bez samochodu",

 • brali udział w akcji: - "Obserwator wybrzeża Europy", której celem było uzyskanie danych o zaśmieceniu i zagrożeniach polskiego wybrzeża Bałtyku,

 • brali udział w akcji: - Europejski Program Badań Zanieczyszczeń Powietrza, polegającej na badaniu zanieczyszczeń powietrza za pomocą odczynników chemicznych i materiałów dydaktycznych,

 • zorganizowali rajdy po dorzeczu Parsęty,

 • zorganizowali wycieczki do kompostowni w Kołobrzegu i Borne Sulinowo,

 • zorganizowali obchody Dnia Ziemi, w ramach których odbyło się seminarium poświęcone raportom o stanie środowiska przyrodniczego Białogardu i Karlina, obchodom towarzyszyła wystawa rysunków przedszkolaków, rzeźby i prace malarskie młodzieży szkół podstawowych i średnich, sadzenie drzew i krzewów, występy artystyczne o tematyce ekologicznej oraz manifestacja młodzieży

 • zorganizowali projekt "Zagrożenie środowiska naturalnego w Białogardzie i okolicy" mający na celu popularyzację obchodów Dnia Ziemi, podniesienie społecznej świadomości ekologicznej ( ze środków Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią),

 • zorganizowali zbiórkę makulatury,

 • wydali czasopismo ekologiczne pn. "Eko-Gard",

 • przeprowadzili edukację ekologiczną wśród przedszkolaków w formie zagadek, opowiadań, konkursów,

 • zorganizowali obóz ekologiczny w Karkonoszach (ze środków Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią),

 • zorganizowali obóz ekologiczny wzdłuż rzeki Parsęty, w ramach obozu były przeprowadzono m.in. badania chemiczne wody Parsęty ( ze środków Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią),

 • zorganizowali konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych w dorzeczu Parsęty, tematyka konkursu obejmowała wiedzę o ochronie przyrody objętą programem nauczania biologii, geografii i chemii oraz podstawowych wiadomości dotyczących ochrony dorzecza Parsęty ( ze środków Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią).

 


 

 

W 1995 r. zostały opracowane prace geodezyjne pod rolniczy zbiornik retencyjny "Osówko", które zostały wykonane przez Bipromel z Warszawy we wrześniu 1995 r.

 

W grudniu 1995 r. Związek zlecił opracowanie oceny oddziaływania na środowisko projektowanego zbiornika "Osówko" dla Biura Projektowo-Doradczego "EKO KONSULT" z Gdańska.

 

W czerwcu 1994 r. Związek wystąpił do Funduszu Phare o przyznanie środków na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Parsęcie w ramach ogólnego programu współpracy przygranicznej miedzy Polską, a Danią współfinansowanego z funduszów Unii europejskiej. Zgodnie z programem pn. "Gospodarka wodami Parsęty" wkład UE w powyższe przedsięwzięcie wynosił 945 tys. ECU. Do realizacji zbiornika jednak nie doszło ze względu na protesty organizacji ekologicznych.
Wkład Unii Europejskiej na sfinansowanie zbiornika za zgodą Phare przeznaczony został na sfinansowanie zadań własnych gmin w zakresie budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.

 

W Barwicach wykonano 4,176 mb kanalizacji sanitarnej PCW Ć 150 - 200 na ogólną wartość 495.747,40 ECU.W Karlinie, poza rzeczowymi efektami wykonanych inwestycji, wynikających z realizacji kontraktów odnotowano dodatkowe efekty:

 

 • umożliwiono podłączenie dodatkowych 5 miejscowości leżących na trasie sieci dosyłowej do systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,

 • uzbrojenie terenów przeznaczonych do sprzedaży dla inwestorów z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą,

 • umożliwiono rozbudowę części hotelowej kompleksu turystyczno-wypoczynkowego "Petrico" i powiększenie o dodatkowe budynki hotelowe i centrum konferencyjno-biznesowe z planowanymi dalszymi miejscami pracy, już w trakcie budowy inwestorzy zainteresowali się dwoma obiektami pałacowymi od lat nieużytkowanymi a leżącymi przy trasie sieci dosyłowej z przeznaczeniem na hotele,

 • wybudowanie systemu sieci kanalizacji otworzyło drogę do podłączenia w przyszłości pozostałych miejscowości gminy i uchwycenia oraz oczyszczenia ok. 95 % ścieków powstających na jej terenie,

 • po zrealizowaniu inwestycji powstało dodatkowo 20 miejsc pracy na terenach wiejskich,

 • w miejscowości Garnki powstaje kompleks turystyczno-wypoczynkowy z nowymi miejscami pracy.

 • w Grzmiącej, wykonanie zadania zrealizowanego w ramach Projektu, tj. oczyszczalni ścieków pozwoliło na wykonanie kanalizacji dla miejscowości Grzmiąca. Ponadto zaistniała możliwość podłączenia sąsiednich kilku miejscowości do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków o przepustowości 345 m3/dobę.

 

Efektem inwestycji było uchwycenie aktualnie 450 m3/dobę ścieków, stworzenie możliwości do utylizacji dalszych 250 m3/dobę, wybudowanie ponad 35 tys. mb kanalizacji. Tym samym wybudowano elementy infrastruktury dla ponad 5 tys. mieszkańców.

 

Poza tym do inwestycji finansowanych z udziałem Funduszu Phare gminy wybudowały inwestycje finansowane ze środków krajowych za kwotę ponad 1,2 mln EURO, a dalsze inwestycje są kontynuowane (podłączenie dwóch miejscowości w gminie Grzmiąca i jednej w gminie Karlino)

 

Efektem realizacji inwestycji przez miejscową firmę było zatrudnienie bezrobotnych zarówno w trakcie budowy jak i po jej zakończeniu. W ramach realizacji Projektu zatrudnionych było:

 

 • 10 bezrobotnych z RUP w Białogardzie /prace interwencyjne/,

 • 16 bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac publicznych, oddelegowanie z Urzędu Gminy w Karlinie,

 • 8 bezrobotnych z RUP w Szczecinku /roboty publiczne/,

 • 8 bezrobotnych zatrudnionych w Grzmiącej,

 • 18 bezrobotnych oddelegowanych z Urzędu Miasta i Gminy w Barwicach.

 

W 1998 r. Związek podjął starania o uzyskanie pomocy finansowej na opracowanie programu "Strategii Zrównoważonego ekorozwoju miast i gmin dorzecza Parsęty" tzw. Master Plan. Została zakończona procedura konkursowa na wyłonienie wykonawcy opracowania pt. "Master Plan Rozwoju Zrównoważonego Gmin Dorzecza Parsęty". Master Plan dotyczy 2 gmin miejskich, 4 gmin miejsko-wiejskich oraz 13 gmin wiejskich położonych w zlewni Parsęty. Za główne cele opracowania przyjęto:

 

 • określenie najważniejszych walorów środowiska naturalnego i identyfikacja zagrożeń ekologicznych oraz podstawowych problemów społeczno-gospodarczych;

 • wskazanie przedsięwzięć administracyjnych, prawnych, organizacyjnych, gospodarczych i edukacyjno-informacyjnych mających na celu poprawę stanu środowiska i zachowanie równowagi ekologicznej i społeczno-gospodarczej;

 • wskazanie kierunków i tempa przeobrażeń strukturalnych, technicznych i przestrzennych w systemie społeczno-gospodarczym regionu.;

 • opracowanie założeń i kierunków polityki zagospodarowania przestrzennego regionu.

 

Związek w marcu 1998 r. zorganizował dwa konkursy ekologiczne podzielone na dwie grupy tematyczne: działania na rzecz środowiska, obejmujące zbiórkę makulatury i prace poprawiające stan czystości najbliższego otoczenia oraz moje środowisko, w którym mieszkam. W tej grupie były do wyboru trzy formy - plastyczna, fotograficzna i reportaż.

 

"Czysta Wisła i rzeki Przymorza" to program koordynowany przez Związek od 1996 r.. Bierze udział w nim ponad 30 szkół . W jego ramach młodzież prowadziła monitoring powietrza, wody, odpadów i obiektów przyrodniczo cennych. Nauczyciele i wyróżniający się uczniowie wzięli udział w seminariach szkoleniowych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Krośnie.

 

W czerwcu 1998 r. nauczyciele szkół wiodących uczestniczyli w międzynarodowym seminarium zorganizowanym przez Związek pt. "AGENDA 21 Współpraca Społeczności Lokalnych i Międzynarodowych oraz Instytucji Finansowych w Realizacji Zasad Rozwoju Zrównoważonego".

 

W dniu 10 września 1998 r. w ramach programu dla wszystkich odbyło się wyjazdowe seminarium na przełom rzeki Dębnicy w gminie Barwice oraz na wrzosowiska w gminie Borne Sulinowo. Tematem seminarium było omówienie bieżących spraw związanych z programem oraz "Organizacja ścieżek przyrodniczych w dorzeczu Parsęty".

 

W dniach 21 - 24 września 1998 r. na zaproszenie Burmistrza Gminy Timra do Szwecji wyjechali nauczyciele szkół wiodących programu wraz z koordynatorem. Zapoznali się z edukacją ekologiczną w szkole szwedzkiej oraz przedszkolu. Była to druga część seminarium AGENDA 21.

 

W dniu 23 czerwca 1999 r. odbyło się podsumowanie wyników konkursu nt. "Organizacja ścieżek przyrodniczych w dorzeczu Parsęty", który rozpoczął się już w listopadzie 1998 r. W konkursie wzięło udział 24 szkół położonych w dorzeczu Parsęty. Pierwszą nagrodę, którą był komputer otrzymała Szkoła Podstawowa w Daszewie. Komisja konkursowa wyróżniła również 10 prac, które w nagrodę otrzymały dodatkowe wyposażenie do komputera. Ponadto wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie otrzymały komplet tablic dydaktycznych.

 

W 1999 r. zostało zawarte Porozumienie Trójstronne pomiędzy: Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Oddział w Zielonej Górze, a Związkiem Dorzecza Parsęty i PPU PETRICO na zadanie inwestycyjne "Gazyfikacja Gmin Dorzecza Parsęty w oparciu o zagospodarowanie złoża Ciechnowo". Zakres gazyfikacji obejmuje pięć gmin członkowskich Związku tj. g. Białogard, g. Gościno, g. Karlino, g. Rąbino, g. Sławoborze.

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowisko EkoWodrol z Koszalina we współpracy z Biurem Związku opracowało dla 16 gmin związkowych koncepcję gospodarki wodno-ściekowej. Koncepcja ukazuje studium wykonalności dla gospodarki wodno-ściekowej tj. przedstawienie ogólnej strategii rozwiązań technicznych i finansowych, oszacowanie niezbędnych nakładów na inwestycje ekologiczne oraz ustalenie priorytetów i harmonogramu realizacji tych inwestycji do roku 2010, a także źródeł ich finansowania. Koncepcja została opracowana na podstawie zawartych danych w ankietach zebranych z gmin przy koordynacji Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 

Stanowi wstępny dokument przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy pomocowych.

 

W 1999 r. rozpoczęła się realizacja projektu pilotażowego "Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty", którego celem jest stworzenie długofalowego systemu zarządzania terenami podmokłymi i ochrony bioróżnorodności , wykonanie inwentaryzacji mokradeł w zlewni Parsęty i stworzenie bazy danych dającej podstawę dla opracowania zintegrowanego planu ochrony rzeki i gospodarowania nią, wraz z otaczającymi ją terenami podmokłymi. Celem tych przedsięwzięć jest integracja planowania dla mokradeł z istniejącymi planami rozwoju gmin oraz zapoczątkowanie procesu dostosowania do Unii Europejskiej. Wykonany zostanie również pilotaż odtworzenia mokradeł oraz zastosowania ich jako zbiorników retencyjnych zmniejszających zagrożenia powodziowe w dolnej partii zlewni.

 

Do realizacji programu została rekomendowana przez Ambasadę Danii firma Water Consult, która przygotowała wniosek o jego dofinansowanie ze środków DEPA. Przyznano na realizację 5 mln DKK. Projekt będzie realizowany do maja 2004 r., a w jego ramach biuro Związku zostało doposażone w komputery, drukokopiarkę sieciową oraz oprogramowanie do tworzenia bazy GIS.

 

<> W 2000 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wziął udział w programie "Salmon" współfinansowanym przez Komisję Europejską. Głównym celem programu był zrównoważony połów łososia umożliwiający tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach o olbrzymim potencjale środowiska. Projekt ten to element integracyjny we współpracy w każdym regionie projektu, a są to takie państwa jak Szwecja, Hiszpania i Polska. W ramach projektu zostały zinwentaryzowane zasoby ryb, możliwości rozwoju turystyki wędkarskiej oraz opracowany przewodnik turystyczny w wersji polsko-angielskiej, którego dystrybucją zajmą się biura turystyczne, biura podróży, stowarzyszenia wędkarzy.<> Program "Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi w zlewni Parsęty" obejmuje również edukację ekologiczną, w ramach którego rozpoczęło się szkolenie nauczycieli, którzy wspólnie z uczniami będą tworzyć lokalną kartotekę przyrodniczą. Opracowana tzw. Kartę Obiektu Przyrodniczego, która została przedstawiona nauczycielom oraz opublikowana na stronie www. Karta (w skrócie KOP) posłuży wszystkim chętnym do pracy w terenie nad inwentaryzacją cennych dla obiektów mokradeł oraz fauny i flory, które zostaną wprowadzone do tworzonej bazy danych dla dorzecza Parsęty. Swój udział w programie zapowiedziało 41 szkół z dorzecza Parsęty.
 

 

W 2001 roku Związek rozpoczął prace projektowe przygotowujące do powstania Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w gminie Rąbino. Ośrodek będzie udostępniony przede wszystkim dla wszystkich szkół położonych w dorzeczu Parsęty jak również wszystkich chętnych zainteresowanych edukacją ekologiczną.

 

W dniu 16 kwietnia 2002 roku odbyło się kolejne seminarium dla nauczycieli. Składało się z dwóch części, w pierwszej części odbyły się warsztaty, na których pracownicy naukowi z Politechniki Koszalińskiej oraz z biura Związku zapoznali z przygotowaniem zielnika, projektem odnowy gatunku, turystyką w dorzeczu Parsęty oraz obsługą komputerową projektu.

 

Następnie uczestnicy odbyli część praktyczną na terenach zalewowych Parsęty w okolicach Ząbrowa w gminie Gościno.

 

W sierpniu 2002 r. na uroczystej sesji jubileuszowej poświęconej X-leciu Związku zostały rozdane nagrody w konkursie "Gdyby turysta zawitał do Twojej miejscowości na pobyt jedniodniowy, trzydniowy, tygogodniowy to ........................"

 

W dniu 7 czerwca 2004r. odbyło się seminarium wyjazdowe nt. "Poznanie bioróżnorodności gatunków roślin i zwierząt w dorzeczu Parsęty w miejscowości Osówko". Uczniowie ze szkół - podstawowych, gimnazjów i liceum zostali przeszkoleni przez asystentów Politechniki Koszalińskiej z Katedry Biologii Środowiskowej jak rozpoznawać rośliny i zwierzęta terenów podmokłych. Ponadto w seminarium uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Osówku.

 

Jako jeden z efektów pracy młodzieży w terenie będzie ukazanie się gazetki przygotowanej przez poszczególne szkoły.

 

W edukacji ekologicznej projektu "Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi w dorzeczu Parsęty" bierze udział 40 szkół położonych w dorzeczu Parsęty oraz ok.350 młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.
Konsultantami w projekcie są wykładowcy z Politechniki Koszalińskiej oraz konsultanci z duńskiej firmy Water Consult.

 

27 lutego 2004 roku rozpoczął swoją działalność „Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu”, którego budowa ruszyła 12 sierpnia 2003 r. Wykonawcą była firma Ban Bud z Koszalina. Dyrektorem Ośrodka została Elżbieta Piecuch, która była wcześniej pracownikiem Biura Związku. Powierzchnia użytkowa obiektu wyn. ok. 950 m2. 14 pokoi noclegowych 2-3 osobowych z węzłami sanitarnymi, czytelnię i pomieszczenie gospodarcze. Łącznie w obiekcie przygotowano 34 miejsca noclegowe. Na parterze znajduje się sala konferencyjna na 58 osób, wyposażona w profesjonalny system projekcji, sprzęt AV, oraz pracownia biologiczno-chemiczna wyposażona w profesjonalny sprzęt laboratoryjny.

 

W 2004 roku Związek w drodze konkursu wyłonił turystyczne logo i hasło:

 

Logo:

 

Hasło:

„Dorzecze Parsęty – kraina przyjazna aż po horyzont”.