Ankiety do Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

18 czerwiec 2015, 11:17 (wiek: 9 lat) Kategoria: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie realizuje projekt obejmujący opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Białogard, Gminy Kołobrzeg, Gminy Białogard, Gminy Dygowo, Miasta i Gminy Karlino, Gminy Rąbino, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice, Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białogard, stworzenie bazy danych zawierającej dane o stanie gospodarki energią w poszczególnych sektorach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej.

        Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera zestaw działań ukierunkowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz wskazuje instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej w mieście. Opracowany i uchwalony Plan będzie stanowił formalną podstawę do ubiegania się o przyznanie dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

        Potrzeba opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiąże się z ratyfikacją przez Polskę Protokołu z Kioto oraz przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietu klimatyczno –energetycznego.

        W ramach przyjętej polityki klimatyczno – energetycznej, Państwa Członkowskie zobowiązane są do realizacji celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenie udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

        Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jest określenie ścieżki rozwoju miast i gmin, które pozwolą osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

        Efektem końcowym będzie wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych oraz wskazanie działań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w perspektywie do roku 2020.

        Plan promuje wdrażanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań tak wśród indywidualnych odbiorców energii, jak również w budownictwie użyteczności publicznej, usługach, energetyce, transporcie i drogownictwie.

        Podstawą opracowania Planu jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta oparta na jego bilansie energetycznym. Na jej podstawie możliwa będzie identyfikacja niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych , które przyczynią się do realizacji wyznaczonych celów w zakresie ograniczenia zużycia energii i obniżeniu emisji gazów cieplarnianych.

        W ramach realizacji projektu sporządzona zostanie również baza danych emisji zanieczyszczeń (z wyłączeniem instalacji EU-ETS) dla wybranych Miast i Gmin ZMiGDP, będąca wynikiem prowadzonej inwentaryzacji

        W ramach inwentaryzacji emisji zostaną uwzględnione dane źródłowe za rok bazowy, w tym w  zakresie:

 • zużycia energii elektrycznej,
 • zużycia ciepła sieciowego, zużycie ciepła wytwarzanego indywidualnie,
 • zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny i olej opałowy),
 • zużycia paliw przeznaczonych do transportu,
 • zużycia biomasy i energii ze źródeł odnawialnych,
 • wytworzonych / składowanych odpadów,
 • gospodarki wodno-ściekowej.

        Utworzona w ramach projektu baza danych umożliwi monitorowanie:

 • poziomu redukcji CO2  (w stosunku do roku bazowego),
 • redukcji zużycia energii finalnej,
 • udziału zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

        W sektorze publicznym zostaną uwzględnione dane z zakresu:

 • zużycia energii elektrycznej w obiektach publicznych,
 • zużycia energii elektrycznej na oświetlenie Gminy,
 • zużycia energii elektrycznej w gospodarce wodno-ściekowej,
 • zużycia paliw związanego z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej,
 • zużycia paliw w transporcie publicznym,

        W ramach pozyskiwania danych, zostały sporządzone i zamieszczone na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty stosowne ankiety, do których wypełnienia uprzejmie zachęcamy. Ankiety są w pełni anonimowe i dedykowane dla mieszkańców zamieszkałych w budynkach jedno i /lub wielorodzinnych.

        Ankiety dostępne pod adresem: pgn.parseta.pl

Dokumenty realizowane są w ramach projektu „Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.