"Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego"

24 luty 2009, 12:12 (wiek: 15 lat) Kategoria: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Projekt Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Fundacji Nauka dla Środowiska

PO Kapitał Ludzki

Projekt pn:"Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego"

Okres realizacji projektu: 01.01.2009 do 30.06.2009

Obszar realizacji projektu: Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin, Brzeżno.

Głównym celem projektu jest wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy poprzez wzmocnienie czynnego udziału środowisk młodzieżowych w procesie aktywnej integracji społecznej mieszkańców powiatu świdwińskiego.

Projekt stawia sobie dwa cele szczegółowe:

- wyłonienie i przygotowanie liderów lokalnych do aranżowania i prowadzenia partnerskich inicjatyw społecznych poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności osób uczestniczących w projekcie;

- podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców powiatu świdwińskiego poprzez promowanie postaw na poziomie lokalnym.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu powiatu świdwińskiego oraz lokalne organizacje społeczne działające na obszarach wiejskich. Młodzi ludzie w wieku 16-25 lat (działający w grupach nieformalnych lub organizacjach społecznych, bądź planujący podjąć taką działalność) zostaną zaproszeni na szkolenia, a lokalne podmioty będą mogły szeroko zaprezentować swoją sylwetkę i podjęcie inicjatywy. W/w grupa odbiorców została wybrana w oparciu o wyniki badań społecznych prowadzonych przez Politechnikę Koszalińską.

Dotarcie do wytypowanej gr. prowadzone będzie m.in. poprzez informacje w:

- prasie, radiu i telewizji

- str. internetowych i tablicach ogłoszeń urzędów gmin

- informatorach szkolnych i działających w nich samorządach młodzieżowych

- świetlicach, bibliotekach i domach kultury

- sieć informacyjną na poziomie gminy (rady sołeckie)

 

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie na zasadach powszechnej dostępności. Pełna informacja o terminie i zasadach naboru uczestników projektu, udostępniona zostanie przez szeroką akcję promocyjną na poziomie gminy oraz poprzez bezpośrednie dotarcie do placówek oświatowych z terenu powiatu. Opracowane zostaną karty zgłoszeniowe. Po określonym terminie nastąpi rozpatrzenie wszystkich zgłoszeń oraz stworzenie listy głównej i listy rezerwowej. Do projektu zostanie zakwalifikowanych zostanie 25 osób, pozostałe zgłoszenia znajda się na liście rezerwowej, na wypadek uzupełnienia grup w cyklu szkoleniowym. O przyjęciu na szkolenie zadecyduje zgodność z założeniami projektu, kolejność zgłoszeń i motywacja potencjalnych uczestników. Procedurę rekrutacji przeprowadzi komisja rekrutacyjna, w skład której wejdzie po jednym przedstawicielu każdego z partnerów projektu.

Osoby nieaktywne zawodowo: 25 osób

w tym osoby uczące się lub kształcące się: 20 osób

 

Po zakończeniu rekrutacji odbędzie się cykl szkoleń. W ramach bezpośrednich działań edukacyjnych przeprowadzone zostaną 3 sesje szkoleniowe po 24 godziny każda (piątek-6h, sobota-10h, niedziela-8h).

 

Program szkoleń zostanie podany w terminie późniejszym