Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty - Fundusz Spójności

06 luty 2009, 14:31 (wiek: 15 lat) Kategoria: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności

Generalnym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska oraz ochrona dorzecza Parsęty (rzeki, która wpływa bezpośrednio do morza Bałtyckiego), jednego z atrakcyjniejszych przyrodniczo i turystycznie regionów w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie gmin na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków spełniające wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 91/271, zapewnienie właściwej gospodarki osadami oraz zapewnienie wody o odpowiedniej jakości dla mieszkańców.

Cały obszar przedsięwzięcia zamieszkuje 250 294 osób.

Cały program inwestycyjny będzie realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o 3 rejony.

Podział na rejony przebiega wokół trzech największych ośrodków miejskich – Białogardu, Kołobrzegu i Szczecinka.

W każdym z rejonów jeden podmiot będzie odpowiedzialny za realizację zadań inwestycyjnych i będzie w przyszłości operatorem systemu wodno-ściekowego w danym rejonie. Podmiotami odpowiedzialnymi w poszczególnych rejonach są:

  • Rejon I - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie,

  • Rejon II - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

  • Rejon III - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku.

Beneficjentem przedsięwzięcia i podmiotem odpowiedzialnymi za realizację projektu pomocy technicznej będzie Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 

W skład poszczególnych rejonów wchodzą gminy:

  • Rejon I - gmina miejska Białogard, gmina wiejska Białogard, gmina Biesiekierz, miasto i gmina Bobolice, miasto i gmina Karlino, miasto i gmina Połczyn Zdrój, gmina Rąbino, gmina Tychowo,

  • Rejon II - gmina miejska Kołobrzeg, gmina wiejska Kołobrzeg, gmina Dygowo, gmina Gościno, gmina Rymań, gmina Siemyśl, gmina Sławoborze, gmina Ustronie Morskie,

  • Rejon III - gmina miejska Szczecinek, gmina wiejska Szczecinek, miasto i gmina Barwice, miasto i gmina Biały Bór, miasto i gmina Borne Sulinowo, gmina Grzmiąca.

ZAKRES PROJEKTU

W RAMACH GOSPODARKI WODNEJ


 

Rejon I

Rejon II

Rejon III

Wodociągi

350 km

274 km

261 km

SUW:


 


 


 

modernizacja, rozbudowa [szt.]

45

15

18

likwidacja [szt.]

49

40

34

likwidacja i zamiana na hydrofornie/budowa nowej [szt.]

4/1

5/1

7/7

 

(Uwaga: część hydroforni będzie budowana, część będzie z zaadaptowanych stacji uzdatniania)

 

W RAMACH GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ:


 

Rejon I

Rejon II

Rejon III

Kanalizacja grawitacyjna [km]

175

148

160

Kanalizacja tłoczna [km]

313

202

237

Pompownie [szt.]

207

150

156

Oczyszczalnie [szt.]:


 


 


 

nowe,

2

-

-

modernizacja, rozbudowa,

6

3

6

likwidacja.

20

11

5

 

WARTOŚĆ PROJEKTU I STRUKTURA FINANSOWANIA 

Numer projektu

Koszty kwalifikowane

(w tys. euro)

Wielkość dofinansowania

(w tys. euro)

Udział dofinansowania

(%)

Razem

177 015

150 462

85,0%

 

Pozostałą część kosztów kwalifikowanych (15%) stanowi wkład własny, który będzie zabezpieczony przez Beneficjentów (Spółki operatorskie). Ustalono, że wkład własny będzie w pierwszym rzędzie sfinansowany przez NFOŚiGW do wysokości 70%. Pozostała część (30% wkładu własnego) może zostać sfinansowana przez WFOŚiGW.

Dnia 16 września 2002 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty złożył do WFOŚiGW w Szczecinie Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności. Projekt ten został zatwierdzony w dniu 7 listopada 2003 r. przez Ministra Środowiska jako wskazany do przygotowania.

Związek otrzymał środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (dotacja z funduszu ISPA, NFOŚiGW, WFOŚiGW):

  • studium wykonalności inwestycji,

  • ocenę oddziaływania na środowisko,

  • wniosek aplikacyjny.

Kompletny wniosek został złożony w NFOŚiGW dnia 25 sierpnia 2005r. W dniu 5 września Ministerstwo Gospodarki i Pracy przekazało wniosek do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska po wstępnej weryfikacji dokumentów zarejestrowała wniosek w dniu 13 września 2005 r. Decyzja o finansowaniu może zapaść już w listopadzie tego roku.

W dniu 9 grudnia 2005 roku została wydana przez Komisję Europejską decyzja nr CCI 2005/PL/16/C/PE/015 w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty. Jest to trzeci co do wielkości Projekt realizowany na terenie Polski i drugi realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W każdym z rejonów jeden podmiot jest odpowiedzialny za realizację zadań inwestycyjnych:

Rejon I Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Białogardzie,

Rejon II Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

Rejon III Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku.

 

W chwili obecnej tworzona jest przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pełniącego rolę POK (podmiotu odpowiedzialnego za koordynację i monitoring) Jednostka Realizująca Projekt, w której skład między innymi wchodzą specjaliści oddelegowani do pracy przy realizacji Projektu z trzech Spółek operatorskich. Docelowo w JRP ma pracować razem z osobami zatrudnionymi w ramach  przyznanej Pomocy Technicznej ok. 20 osób. Głównymi zadaniami POK-u będzie między innymi przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów, zawieranie kontraktów z wykonawcami, rozliczanie projektu, raportowanie, monitorowanie itd.