Wrota Parsęty II - usługi cele projektu

Projekt polega na zmodernizowaniu istniejącej i budowie uniwersalnej platformy GIS, w celu wprowadzenia dyrektywy INSPIRE na terenie Gmin i Miast uczestniczących w projekcie.

Projekt ujednolici zasady przechowywania i udostępniania danych oraz związanych z nimi usług, zgodnie z wytycznymi INSPIRE. Wprowadzi zasadę, że raz wprowadzone dane będą wykorzystywane wielokrotnie w wielu miejscach i w wielu celach.

Dostosuje uczestników projektu do przyszłych obowiązków określonych w projekcie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Projekt ujednolici zasady przechowywania i udostępniania danych oraz związanych z nimi usług, zgodnie z wytycznymi INSPIRE.

W ramach projektu zostanie zbudowany geoportal prezentujący:

- studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- obszary pod inwestycje,

- obszary chronione, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody

- stan remontów dróg i utrudnień w ruchu,

- sieć komunikacyjną, 

- mapy stref zalewowych

- warstwa turystyczna (ścieżki rowerowe, przystanie wodne, kąpieliska itp.)

Będzie on zasilany danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane będą wprowadzone przez wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie.

Planujemy uruchomić następujące usługi:

- Dostęp do danych za pośrednictwem portalu GIS dla różnego rodzaju użytkowników internetu.

- Elektroniczne składanie uwag do projektów, bądź istniejących  planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań.

- Elektroniczne składanie wniosków o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Wdrożenie narzędzi pozwalających na optymalizację zarządzania przestrzenią i zasobami w gminie.