Otwarcie zrekultywowanego składowiska odpadów w Krzywopłotach w gminie Karlino

29 październik 2015, 12:45 (wiek: 8 lat) Kategoria: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich

Dnia 23 października 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie zrekultywowanego składowiska odpadów w Krzywopłotach w gminie Karlino.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Krzywopłoty gm. Karlino jest częścią projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” którego beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Realizacja projektu wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, gdzie jednym z priorytetowych działań w zakresie ochrony środowiska jest dostosowanie istniejących składowisk odpadów do wymogów obowiązującego prawa.

Celem przedsięwzięcia była poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów zdeponowanych na nieczynnym już składowisku. Ograniczenie do minimum powstawania odcieków wysypiskowych, pylenia, ograniczenie emisji odorów do atmosfery oraz unieszkodliwienie gazu składowiskowego. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się również do poprawy stanu sanitarno – higienicznego.

W wyniku rekultywacji składowiska w Krzywopłotach pozyskane zostało ponad 10 ha powierzchni terenów atrakcyjnych przyrodniczo, w czego prawie 4 ha dotyczyły rekultywacji kwatery na której przez lata deponowane były odpady komunalne.

Dzięki rekultywacji przywrócono grunty do stanu sprzed rozpoczęcia składowania odpadów, a poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej nadano im nowe wartości użytkowe. Blisko 250 m ścieżka oraz plac postojowy zostały wyposażone w elementy małej architektury. Funkcją terenu po przeprowadzonych zabiegach rekultywacyjnych stała się rekreacja oraz edukacja w tematyce gospodarowania odpadami komunalnymi.

Inwestycja kosztowało blisko 2 mln złotych, z czego 85% dofinansowała Unie Europejska z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natomiast 10% to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.