Otwarcie zrekultywowanego składowiska odpadów w Warninie w gminie Tychowo

02 listopad 2015, 13:20 (wiek: 8 lat) Kategoria: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich

W dniu 29 października 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej na terenie po zrekultywowanym składowisku odpadów w Warninie w gminie Tychowo.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Warnino gm. Tychowo jest częścią projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” którego beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Inwestycja niewątpliwie przyczyniła się do ochrony walorów krajobrazowych regionu jak i poprawy stanu higieniczno – estetycznego. Dzięki zabiegom rekultywacyjnym uległ poprawie stan środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na glebę, wody podziemne oraz powietrze. Ograniczono do minimum powstawania odcieków wysypiskowych, pylenia, ograniczono emisję odorów do atmosfery cały czas ujmowany i unieszkodliwiany jest gaz składowiskowy, poprzez spalanie go w pochodni.

Dzięki rekultywacji przywrócono grunty do stanu sprzed rozpoczęcia składowania odpadów, a poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej nadano im nowe wartości użytkowe. Blisko 250 m ścieżka oraz plac postojowy zostały wyposażone w elementy małej architektury. Funkcją terenu po przeprowadzonych zabiegach rekultywacyjnych stała się rekreacja oraz edukacja w tematyce gospodarowania odpadami komunalnymi.

Inwestycja kosztowało blisko 652 tys. złotych, z czego 85% dofinansowała Unia Europejska z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natomiast 10% to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wśród zaproszonych gości znalazły się dzieci ze szkoły podstawowej w Tychowie, które pomagały przeciąć wstęgę. Podczas spaceru ścieżką edukacyjną miała miejsce krótka prelekcja na temat selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu i dzikich wysypisk śmieci. W Urzędzie Miejskim w Tychowie została przedstawiona prezentacja na temat realizacji zadania.