Projekt „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” nr POIiŚ.02.01.00-00-035/13 otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

      Umowę o dofinansowanie nr POIiŚ.02.01.00-00-035/13-00 zawarto w dniu 19 listopada 2013 r. Początkowo zakres przedsięwzięcia obejmował przeprowadzenie rekultywacji 16 składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części o łącznej powierzchni 31,99 ha, dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrekultywowano. W wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych, powstały oszczędności, które umożliwiły rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o rekultywację 5 dodatkowych składowisk z terenu gmin: Gryfino, Trzcińsko-Zdrój, Ińsko i Recz.

Wniosek o zmianę w projekcie złożony został do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 25 września 2014 r., a w dniu 23 grudnia 2014 r. podpisano Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu. W rozszerzonej wersji, projekt obejmie rekultywację 21 składowisk o łącznej powierzchni 34,01 ha, zlokalizowanych w granicach 19 gmin województwa zachodniopomorskiego.

Zakres realizowanego projektu zawiera przede wszystkim przywrócenie wartości użytkowych gruntów poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych, wprowadzenie lub uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji trwałej pokrywy roślinnej, ochronę lub introdukcję gatunków roślin, rewitalizację gleby a także działania związane z odgazowaniem składowiska. W wyniku realizacji projektu, w obrębie każdego zrekultywowanego składowiska odpadów, zostanie wytyczona i odpowiednio oznakowana ścieżka edukacyjna.

 

W celu promocji projektu, ZMiGDP prowadzi kampanię społeczno – edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami pod nazwą „BĄDŹ EKO-SEGREGUJ ŚMIECI”.

  • W ramach kampanii w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, organizowane są 2-dniowe warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży ze szkół zlokalizowanych na terenie realizowanego przedsięwzięcia.
  • Raz w tygodniu w paśmie antenowym TVP Szczecin, TKK Koszalin, TKK Kołobrzeg, TV Zachód Szczecinek, Białogardzka Telewizja Kablowa emitowany jest film reklamowy w ramach prowadzonej kampanii.
  • W maju br. zakończyły się prace związane z dostawą 330 sztuk 4-komorowych pojemników do segregacji odpadów. Pojemniki do zastosowania wewnątrz budynków i obiektów użyteczności publicznej zostały rozdystrybuowane wśród jednostek użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gmin biorących udział w projekcie.
  • Mając na uwadze dbałość o promocję projektu ZMiGDP zawarł umowy na wykonanie i montaż  tablic informacyjnych  i pamiątkowych. Wszystkie tablice informacyjne zostały ustawione na terenach składowisk odpadów .W celu pozostawienia trwałej informacji o współfinansowaniu projekty ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ po zakończeniu rzeczowej realizacji całego projektu na terenie wszystkich składowisk zostaną umieszczone tablice pamiątkowe.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 25 204 005,08 zł, w tym wydatki kwalifikowane 24 906 964,45 zł i niekwalifikowane 297 040,63 zł.

Całkowite nakłady inwestycyjne zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

  • 21 170 919,78 PLN - dotacja z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ (85% wydatków kwalifikowanych)
  • 2 295 995,92 PLN - dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie (10% wydatków kwalifikowanych)
  • 1 737 089,38 PLN - środki własne Beneficjenta i Podmiotów Upoważnionych (5% wydatków kwalifikowanych  oraz wydatki niekwalifikowane)  

Termin zakończenia realizacji projektu (kwalifikowania wydatków) ustalony został na 23 grudnia 2015 r.