Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty informuje, że uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach realizacji projektu, zaplanowane zostały następujące działania:

  • Utworzenie Izb Bioróżnorodności w 22 szkołach podstawowych na terenie gmin należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na wzór Izby utworzonej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Izby wyposażone będą w dębowe meble edukacyjne, tablice gatunkowe, okazy gatunków chronionych wykonanych z drewna, gipsu lub innego tworzywa, laptop, tablicę interaktywną i rzutnik. Wartość wyposażenia pojedynczej Izby – 75.000,00 zł
  • Organizacja 150 2 - dniowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenia ekosystemów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym zorganizowanych zostanie 75 warsztatów jednodniowych. Warsztaty skierowane będą do wszystkich szkół z terenu woj. zachodniopomorskiego. W ramach programu warsztatów zaplanowane zostały m.in. wyjazdy na basen w Świdwinie oraz do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy.
  • Przeprowadzenie konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bioróżnorodność wokół nas” (3 kategorie wiekowe, atrakcyjne nagrody: aparaty fotograficzne, konsole PSP, mikroskopy, odtwarzacze MP4). Najlepsze prace umieszczone zostaną w albumie, który wydany zostanie w nakładzie 1.000szt.
  • Przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności (nagrody: laptop, tablet, aparat fotograficzny, mikroskop). Najlepsze scenariusze zamieszczone zostaną w podręczniku dobrych praktyk, który wydany zostanie w nakładzie 2.000 szt.
  • Opracowanie mobilnej aplikacji internetowej jako element innowacyjny projektu. Aplikacja mobilna będzie dostępna na urządzeniach mobilnych typu telefon komórkowy, smartfone, tablet. Elementem aplikacji będzie przewodnik po gatunkach roślin i zwierząt występujących na obszarze Dorzecza Parsęty oraz interaktywne Dorzecze Parsęty - gry planszowe, ankiety, quizy.

Realizacja projektu:

03.02.2015 – 30.06.2016.

Całkowity koszt projektu:

3.703.610,00 zł

Poziom dofinansowania z EOG 85% wydatków kwalifikowanych:

3.148.068,50 zł

Wysokość wnioskowanej dotacji ze środków WFOŚiGW
(14 % wydatków kwalifikowanych):

518.505,40 zł

Wysokość wkładu własnego ZMiGDP:
(1% wkładu wydatków kwalifikowanych + wydatki niekwalifikowane):

55.000,00 zł