Odnowa parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza w Białogardzie

23 styczeń 2020, 15:49 (wiek: 3 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Pod koniec ubiegłego roku zakończył się proces projektowania i uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń związanych z realizacją zadania polegającego na odnowie parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza w Białogardzie. Dogodne warunki atmosferyczne pozwoliły na rozpoczęcie prac związanych z inwestycją. Teren objęty zadaniem to 3,4 ha parku. Rewitalizacja terenu przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem zachowania historycznego układu parku, jego leśnego charakteru oraz zachowaniem w przeważającej części roślinności rodzimej. W ramach inwestycji przewidziano usuniecie uschniętych, chorych i uszkodzonych drzew i krzewów w miejsce, których nasadzone zostaną nowe. Nasadzenia przeprowadzone zostaną w oparciu o rodzime gatunki. Wykonane będą również działania poprawiające jakość infrastruktury parku. Zaplanowano między innymi wymianę nawierzchni alejek i parkingu, elementów małej architektury oraz wykonanie oświetlenia wzdłuż alejek spacerowych.   

Prace nad realizacją inwestycji potrwają do jesieni 2020 r.

Inwestycja jest elementem projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" realizowanego  w partnerstwie z dziewięcioma Partnerami z terenu Związku. Dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 22 459 584,87 PLN,

w tym kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 314 680,08 PLN,

wkład funduszy UE 85% wynosi 17 267 478,06 PLN.