balticcf

Projekt „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” z unijnym dofinansowaniem

23 styczeń 2018, 13:00 (wiek: 6 lat) Kategoria: Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

Przygotowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty projekt dotyczący zwiększenia drożności wodnych korytarzy ekologicznych znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej instytucji oceniającej. Projekt ubiegał się o dofinansowanie w ramach działania 2.4.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana zostanie w pierwszym kwartale 2018r. Projekt wsparty został finansowo również przez Fundację Baltic Sea Conservation.

Celem projektu jest wzrost bioróżnorodności poprzez przywrócenie morfologicznej ciągłości wodnych korytarzy ekologicznych na 3 dopływach rzeki Parsęty: Raduszy, Gęsiej i Perznicy. Realizacja projektu umożliwi likwidację barier, które tworzy istniejąca infrastruktura oraz zapewni warunki do swobodnego przemieszczania się gatunków ryb na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320007. Udrożnienie korytarza ekologicznego odbędzie się poprzez dostosowanie budowli hydrotechnicznych do ekologii migrujących gatunków ichtiofauny. Projekt przyczyni się do wzmocnienia populacji ryb wędrownych, zwiększenia ilości gniazd tarłowych oraz powiększenia obszaru odrostowego dla narybku.

Główne działania projektu to:

  1. Przygotowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy infrastruktury hydrotechnicznej (rozbiórka istniejących progów wodnych i wykonanie w ich miejsce kaskady bystrzy kamiennych w sekwencji bystrze ploso).
  2. Przebudowa urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb łososiowatych (przywrócenie ciągłości cieków wodnych na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia). Zlikwidowanych zostanie 14 stopni wodnych, 5 zastawek i 1 jaz wodny o wysokości od 0,5m do 1 m. Wybudowanych zostanie 47 bystrzy o wysokości 0,3 m i długości 20 cm. Zostanie ustabilizowane dno, wykonana warstwa podbudowy stabilizującej, wykonany zostanie narzut kamienny z profilowaniem spadku obustronnego, wbicie ścianek szczelnych przeciwfiltracyjnych, wbudowanie substratu żwirowego na długości 40 m.
  3. Aktywna ochrona siedlisk (walka z kłusownictwem, przeciwdziałanie zagrożeniom ograniczenie presji wędkarskiej).
  4. Inwentaryzacja tarlisk.

Całkowity koszt projektu: 5 947 490,00 zł, w tym:

- dofinansowanie POIiŚ: 85%: 5 055 366,50 zł

- dofinansowanie Fundacji BSC: 410 281 zł

 


logotypy CKPŚ