Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego"

26 lipiec 2018, 09:08 (wiek: 5 lat) Kategoria: Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

W dniu 17 lipca br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, umowę podpisała Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa, natomiast z ramienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Przewodniczący Zarządu - Waldemar Miśko i Członek Zarządu - Krzysztof Bagiński.

Realizacja projektu będzie skierowana głównie do społeczności lokalnej oraz różnych grup interesariuszy korzystających z bogactwa przyrodniczego zlewni rzek przymorskich woj. zachodniopomorskiego, w tym również dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej.

W ramach projektu, w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, zorganizowanych zostanie 40 dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu woj. zachodniopomorskiego. Podczas warsztatów, uczestnicy oprócz wiedzy na temat wpływu kłusownictwa na utratę bioróżnorodności, będą uczestniczyli w realizowanych przez ZMiGDP zarybieniach, badaniach jakości wody rzek oraz poznawali bogatą faunę i florę dolin rzecznych. Dodatkowo, organizowane będą również spotkania ze strażnikami rybackimi, przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiedzą o najbardziej spektakularnych akcjach antykłusowniczych. Wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymają broszury informujące o szkodliwości kłusownictwa z prośbą o przekazanie ich rodzicom.

Dla najmłodszych uczestników projektu - dzieci w wieku przedszkolnym, prowadzone będą przez wyspecjalizowanych edukatorów zajęcia stacjonarne. Zostanie zorganizowanych 80 warsztatów, podczas których wykorzystane zostaną wydane w ramach projektu książeczki: 'Łosoś i spółka" oraz "Podwodne przygody węgorza Grzegorza".

W ramach zadania, zaplanowana została również publikacja informatorów i broszur edukacyjnych, skierowanych do dorosłych odbiorców. Broszury skierowane będą do społeczności lokalnej i poświęcone będą przeciwdziałaniu kłusownictwu na rzece, zaś informatory dystrybuowane będą wśród turystów i środowisk wędkarskich.

Ponadto, w ramach projektu stworzona zostanie strona internetowa projektu, na której zamieszczane będą na bieżąco informacje dot. postępów w realizacji projektu, broszury, informatory i książeczki edukacyjne w wersji elektronicznej.

Projekt realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez edukację.

Całkowity koszt projektu 542 900,00 zł.

Dofinansowanie z RPO 85% - 461 465,00 zł.