Zaproszenie do udziału w warsztatach edukacyjnych w OEE w Lipiu

02 październik 2018, 15:09 (wiek: 4 lat) Kategoria: Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu zapraszają szkoły podstawowe z terenu województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne 2-dniowe warsztaty edukacyjne, które będą realizowane w ramach projektu pn.

Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020, IV Oś priorytetowa Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością̨ ekosystemów. Ideą projektu jest również aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej.

Podczas warsztatów uczestnicy oprócz wiedzy na temat wpływu kłusownictwa na utratę bioróżnorodności, będą uczestniczyli w realizowanych przez ZMiGDP zarybieniach, badaniach jakości wody rzek oraz poznawali bogatą faunę i florę dolin rzecznych. Dodatkowo organizowane będą również spotkania ze strażnikami rybackimi, przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiedzą o najbardziej spektakularnych akcjach antykłusowniczych.

Warsztaty będą organizowane w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu (gmina Rąbino).

Warsztaty będą odbywały się w terminie od października 2018 do lutego 2020. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszenia.

Zgłoszenia na warsztaty prowadzi kadra Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu - tel. 094 364 38 07