Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych i społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

Ideą projektu „Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego” jest wzrost świadomości ekologicznej społeczności lokalnej oraz różnych grup interesariuszy korzystających z bogactwa przyrodniczego zlewni rzek przymorskich woj. Zachodniopomorskiego.

W ramach projektu, w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, odbędzie się czterdzieści 2-dniowych warsztatów edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu woj. zachodniopomorskiego. Podczas warsztatów uczestnicy oprócz wiedzy na temat wpływu kłusownictwa na utratę bioróżnorodności, będą uczestniczyli w realizowanych przez ZMiGDP zarybieniach, badaniach jakości wody rzek oraz poznawali bogatą faunę i florę dolin rzecznych. Dodatkowo organizowane będą również spotkania ze strażnikami rybackimi, przedstawicielami policji i straży gminnych, którzy opowiedzą o najbardziej spektakularnych akcjach antykłusowniczych. Wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymają broszury informujące o szkodliwości kłusownictwa z prośbą o przekazanie ich rodzicom.

Dla najmłodszych uczestników projektu- dzieci w wieku przedszkolnym, prowadzone będą przez wyspecjalizowanych edukatorów zajęcia stacjonarne. Zostanie zorganizowanych 80 warsztatów, podczas których wykorzystane będą wydane w ramach projektu książeczki: „Łosoś i spółka" oraz „Podwodne przygody węgorza Grzegorza".

W ramach zadania zaplanowana została również publikacja informatorów i broszur edukacyjnych, skierowanych do dorosłych odbiorców. Broszury skierowane do społeczności lokalnej poświęcone będą przeciwdziałaniu kłusownictwu na rzece, zaś informatory dystrybuowane wśród turystów i środowisk wędkarskich, informowały będą o chronionych gatunkach roślin i zwierząt występujących w dolinach rzecznych. Materiały będą nieodpłatnie dystrybuowane przy pomocy lokalnych kół wędkarskich, sklepów wędkarskich, punktów informacji turystycznej, szkół i przedszkoli. Potrzeba takiej edukacji wynika m.in. z faktu, że wędkarze wykorzystują larwy minogów oraz kozy jako przynęty na inne ryby, mylą ze sobą gatunki anadromicznych minogów, nie potrafią odróżnić troci wędrownej od łososia atlantyckiego. Większość ludzi nie wie co ta są bioindykatory i jakie znaczenie w rzece może mieć głowacz biało płetwy czy strzebla potokowa etc. Ponadto w ramach projektu zaplanowana została budowa strony internetowej projektu, na której zamieszczane będą na bieżąco informacje dot. postępów w realizacji projektu, materiały broszury, informatory i książeczki edukacyjne w wersji elektronicznej.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez edukację.

 

Całkowity koszt projektu:

523 502,80 zł

Dofinansowanie z RPO 85%:

444 977,38 zł

Harmonogram realizacji:

24.08.2018 - 31.03.2020