Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020; Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka; Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.

Przedmiotem projektu jest sporządzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla ośmiu gmin, która dostarczy Beneficjentowi oraz Partnerom projektu - władzom gmin i miast, informacji na temat aktualnych zasobów środowiska naturalnego obszaru. Inwentaryzacja jest spisem elementów przyrody, który jest wyjściowym dokumentem do dalszych przedsięwzięć syntezujących wiedzę o bioróżnorodności.

Zakres inwentaryzacji przyrodniczej będzie obejmował wszystkie elementy środowiska, w tym: siedliska zagrożone objęte ochroną prawną, gatunki zagrożone objęte ochroną prawną, walory krajobrazowe przyrodnicze, walory krajobrazowe kulturowe i historyczne oraz obiekty zabytkowe objęte ochroną prawną. Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w pełnym cyklu rocznym obejmującym wszystkie pory roku. Prowadzona będzie w okresach lęgowych ptaków i wegetacyjnym roślin, a także przemieszczania się i migracji zwierząt.
Inwentaryzacja i waloryzacja swoim zasięgiem obejmie 10 obszarów Natura 2000 oraz 4 rezerwaty przyrody. Prace terenowe przewidują inwentaryzację występującej na terenie gmin flory i fauny, a także elementów przyrody nieożywionej oraz krajobrazu.
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów dotyczących niewystarczającej liczby planów ochrony i niskiego stanu wiedzy o zasobach przyrodniczych województwa. Pełna ocena walorów przyrodniczych i krajobrazowych będzie podstawą do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Pozwoli na świadome kształtowanie ładu przestrzennego gmin i uniknięcie konfliktów i potknięć planistycznych. Stworzone w ramach projektu waloryzacje umożliwią wytyczenie nowych szlaków dla rozwoju gmin i uporządkowanie ich gospodarki przestrzennej. Będą one stanowić podstawę dla formułowania zapisów w dokumentach planistycznych, planowania różnorodnych form ochrony przyrody, a także będą podstawą w konstruowaniu planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

Partnerami w projekcie jest:
gmina Białogard, gmina Gościno, gmina Karlino, gmina Borne Sulinowo, gmina Połczyn-Zdrój, gmina Rymań, Miasto Szczecinek, Miasto Białogard

Okres realizacji: 26.11.2018-29.09.2020

Całkowite koszty kwalifikowane: 1 007 957,19 zł.
Kwota dofinansowania (85%): 856 763,60 zł.