Projekt pn. „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" podpisany!

05 październik 2018, 13:48 (wiek: 4 lat) Kategoria: Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 05 października br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty". Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, umowę podpisał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Tomasz Sobieraj, natomiast z ramienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Przewodniczący Zarządu - Waldemar Miśko.

W ramach projektu do czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzona i opracowana inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza dla 8 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty tj. gminy Białogard, gminy Gościno, gminy Karlino, gminy Borne Sulinowo, gminy Połczyn-Zdrój, gminy Rymań, Miasto Szczecinek, Miasto Białogard. Sporządzenie inwentaryzacji i waloryzacji dostarczy Beneficjentowi oraz Partnerom projektu - władzom gmin i miast, informacji na temat aktualnych zasobów środowiska naturalnego obszaru i zwiększenie zasobów informacji o stanie środowiska przyrodniczego. Zakres inwentaryzacji przyrodniczej obejmował będzie wszystkie elementy środowiska, w tym: siedliska zagrożone objęte ochroną prawną, gatunki zagrożone objęte ochroną prawną, walory krajobrazowe przyrodnicze, walory krajobrazowe kulturowe i historyczne oraz obiekty zabytkowe objęte ochroną prawną.

Opracowane w ramach projektu waloryzacje umożliwią wytyczenie nowych szlaków dla rozwoju gmin i uporządkowanie ich gospodarki przestrzennej. Będą stanowiły podstawę dla formułowania zapisów w dokumentach planistycznych, w konstruowaniu planów zagospodarowania przestrzennego gmin, jak również do planowania różnorodnych form ochrony przyrody.

Projekt realizowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020; Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka; Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.

Całkowity koszt projektu - 1 151 150,00 zł.

Dofinansowanie z RPO 85% - 978 477,50 zł.