Informacje o Dorzeczu > 2.2. Jednostki przestrzenne > 2.2.2. Pas nizin nadmorskich

2.2.2. Pas nizin nadmorskich

Pas ten obejmuje pasmo wyższego poziomu wysoczyzny morenowej zalegający w znacznej części na wysokości 20-60 m npm.

 

Pokryty jest on moreną denną płaską i lekko falistą zbudowaną z glin z wyspami piasków i żwirów oraz murszami i mułami w zagłębieniach terenowych i dnach dolin, Na terenach nie zmeliorowanych występują torfy. Występują tu gleby głównie gleby III i IV klasy. 

 

Ukształtowanie terenu na przeważającym obszarze jest płaskie lub lekko faliste. Większe deniwelacje terenowe tworzy dolina rzeki Parsęty. W obrębie jednostki występuje duże obniżenie terenowe - Kotlina Białogardzka oraz mniejsze w rejonie sztucznych jezior Hajka i Rosnowo.

Teren pozbawiony jest większej ilości jezior, poza wymienionymi sztucznymi zbiornikami wykorzystywanymi w celach rekreacyjno -energetycznych. Sieć hydrograficzna jest bogata. Utworzona

jest przez Parsętę i Radew wraz z małymi ciekami wodnymi i rowami. Ze względu na małe spadki terenu i dużą ilość zagłębień bezodpływowych wykształciło się tutaj stosunkowo dużo bagien, łąk i torfowisk. Zachodnia część pasa jest stosunkowo słabo zalesiona, w przeciwieństwie do części wschodniej.

Ze względu na występowanie dobrych warunków dla rozwoju rolnictwa i przemysłu silniej rozwinęła się tutaj sieć osadnicza miejsko - wiejska. Jest to najbardziej wartościowy obszar dla rozwoju osadnictwa, produkcji i rolnictwa. Posiada względnie duży potencjał odpornościowy. Jego bliskie położenie w stosunku do morza oraz dobrze rozwinięta drobna sieć cieków wodnych stwarzają zagrożenie dla wybrzeża w przypadku odprowadzania nie oczyszczonych ścieków lub stosowania nieracjonalnego nawożenia.