Informacje o Dorzeczu > 2.2. Jednostki przestrzenne > 2.2.4. Pas wyższego poziomu północnego skłonu strefy marginalnej

2.2.4. Pas wyższego poziomu północnego skłonu strefy marginalnej

Pas ten obejmuje tereny moreny dennej płaskiej i lekko falistej zalegające na wysokościach 80-150 m npm.

Pas ten nie ma charakteru ciągłego. Został on wydzielony głównie ze względu na wysokość położenia nad poziomem morza i dosyć łagodne zróżnicowanie wysokości względnych. Część zachodnia wchodzi częściowo w strefę czołowomorenową. Jest porozdzielana dolinami rzek: Parsęty, Wogry, Dębnicy.

Pokrywają go gleby IV-VI klasy i mozaika kompleksów gleb (żytnich i pszennych). Pozbawiony jest większej ilości jezior. Miejscami występują oczka polodowcowe, małe bagna, torfowiska i kompleksy łąkowe. Większa część terenu jest użytkowana rolniczo. Miejscami tylko występują większe kompleksy lasów sosnowych.

Przeważa osadnictwo skoncentrowane na obszarach płaskich i lekko falistych. W rejonach większego zróżnicowania wysokościowego dominuje budownictwo rozproszone.

W obrębie tego obszaru znajdują się źródliska mniejszych rzek skłonu północnego stanowiące w większości dopływy Parsęty.

Występują dwie duże formy rzeczne o charakterze dolinowym górna Parsęta i górna Dębnica.