Informacje o Dorzeczu > 2.3.2. Świat zwierzęcy

2.3.2. Świat zwierzęcy

Fauna płazów najliczniej reprezentowana jest przez żabowate (6 gatunków).

Z gadów najliczniej spotyka się dwa gatunki jaszczurek właściwych, chociaż spotkać można również padalce, a z pozostałych żmije i zaskrońce.

Liczba ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych wynosi ok. 138 gatunków, co stanowi ok. 62% całej lęgowej awifauny Polski.

W świetle powyższych danych awifauna dorzecza jest bogata i zróżnicowana, choć nieco mniej niż całego Pomorza Zachodniego.

Lista gatunków ssaków obejmuje ok. 40 gatunków, co stanowi ponad 39% spośród 102 gatunków żyjących w Polsce. Występują tu sarny, jelenie, dziki, zające lisy, daniele, kuny, wydry, borsuki, trafiają się jenoty oraz pojawiają się wędrujące łosie.

Wśród bezkręgowców do rzadko spotykanych należą rak szlachetny, rak amerykański, a z pajęczaków Mitopusmario.

W stanie zagrożenia wyginięciem znajduje się wiele gatunków kręgowców. Wszystkie zaobserwowane na tym terenie gatunki płazów i gadów są objęte ochroną prawną. Wszystkie gatunki płazów oraz padalec zaliczane są do umiarkowanie zagrożonych, natomiast za gatunki zagrożone potencjalnie uznawane są jaszczurka zwinka i żmija zygzakowata.

Dla pełnego spełnienia przez ten obszar powyższych funkcji jest niezbędne utrzymywanie dobrej kondycji ekosystemów poprzez realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska oraz troska o to środowisko.