"Przyrodo nie znikaj!"

22 lipiec 2011, 11:45 (wiek: 13 lat)

Czym skorupka za młodu...

„PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” pod takim tytułem Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty złożył wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000).
Celem głównym projektu jest promowanie bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000 zlokalizowanych na terenie naszego województwa wśród uczniów 60 szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Dzieci i młodzież będą mogły zapoznać się przede wszystkim z zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowywania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania. Pozowoli to uczestnikom projektu zobaczyć i ocenić wpływ człowieka i środowiska na ochronę zagrożonych gatunków. Posłuży temu nie tylko tablica interkatywna, rozbudowana sieć z dostępem do Internetu i utworzenie sali komputerowej. W ramach projektu odbędą się również wycieczki do parków i ogrodów bogatych w różnorodne gatunki roślin (Park Zdrojowy w Połczynie-Zdroju, Ogrody Hortulus w Dobrzycy, Arboretum w Karniszewicach). W trakcie pobytów prowadzone będą również zajęcia laboratoryjne (badanie zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza) oraz analizowany wpływ zanieczyszczeń na zagrożone gatunki roślin i zwierząt.

Projekt realizowany będzie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu od stycznia 2012 do grudnia 2013 roku w przypadku pozyskania dofinansowania. Całkowity budżet projektu: 1 266 480,00 zł.