UWAGA!!!! NOWY TERMIN!!!! Konkurs plastyczny „Powtórka z odpadów” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

25 maj 2023, 13:22 (wiek: 130 dni) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. “POWTÓRKA Z ODPADÓW”.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, nr POIS.02.02.00-00-0002/16, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2.

Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne oraz wyzwalanie emocjonalnego stosunku do świata przyrody poprzez zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości odpadów produkowanych przez człowieka. Celem konkursu jest również podniesienie świadomości wśród społeczności lokalnej na temat właściwego postępowania ze śmieciami oraz uświadamianie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Na czym polega konkurs?

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce ekologicznej, której motywem przewodnim będzie właściwa segregacja odpadów, problem dzikich wysypisk oraz zanieczyszczanie środowiska wyrzucanymi bezmyślnie śmieciami w lasach i wodach.

Technika plastyczna dowolna z użyciem różnorodnych śmieci/odpadów/ materiałów wtórnych: - płaska na dowolnym podłożu w formacie max. A3.

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Prace należy wykonać indywidualnie. Uczeń może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.

NOWY TERMIN!!!!Harmonogram i terminy

Do 02 października 2023 r. – zgłaszanie prac konkursowych;
Do 12 października 2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu;
Październik 2023 r. – wręczenie nagród.

Na zwycięzców i laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: laptop, kamera sportowa, przenośny głośnik, powerbanki,.

Gdzie dostarczyć prace konkursowe?

Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatora:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17>br />78-230 Karlino z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY- „POWTÓRKA Z ODPADÓW”

O zachowaniu daty decyduje data stempla pocztowego.

Wraz z pracami należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia- jest to warunek przyjęcia prac do konkursu.

Każda praca (na rewersie) powinna posiadać plakietkę/tabliczkę/kartkę zawierającą następującą informację: autorstwo pracy: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwę szkoły, nazwę gminy, na terenie której znajduje się siedziba szkoły.