Obowiązek prowadzenia zbiorów danych przestrzennych oraz EMUIA w formie cyfrowej

14 październik 2013, 12:32 (wiek: 10 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Dyrektywa unijna INSPIRE i ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej nakłada na gminy, obowiązek przeorganizowania zbiorów danych przestrzennych (tzn. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako zbiorów podstawowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako zbiorów dodatkowych) z wersji analogowej do wersji elektronicznej (cyfrowej).

Daty zapewnienia dostępu do zbiorów danych przestrzennych, w tym wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania i usług danych:

- opracowanie metadanych dla tematu „zagospodarowanie przestrzenne” – do 3 grudnia 2013 roku,
- dla dokumentów planistycznych utworzonych po 7 czerwca 2010 roku - do października 2015 roku,
- dla dokumentów planistycznych utworzonych przed 7 czerwca 2010 roku – do października 2020 roku.

Rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w formie elektornicznej od dnia 3.02.2013 roku.

Informujemy, że serwis www.gis.parseta.pl oferuje gminom uczestniczącym w projekcie "Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" oferuje możliwość prowadzenia i publikacji ww. zbiorów danych w wersji cyfrowej.