Umowa na dofinansowanie rekultywacji składowisk podpisana.

20 listopad 2013, 12:06 (wiek: 10 lat) Kategoria: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich

19 listopada 2013r. w Szczecinie została podpisana umowa pomiędzy Związkiem Miast i GMin Dorzecza Parsęty i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie rekultywacji 16 składowisk odpadów komunalnych.
Szeroko rozumianym celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów zdeponowanych na składowiskach zlokalizowanych na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Grunty znajdujące się w obrębie 16 składowisk mają być przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia składowania odpadów.

 W ramach projektu odbędzie się również kampania społeczno-edukacyjna w zakresie gospodarowania odpadami na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich oraz zaplanowano wybudowanie ścieżki edykacyjnej na każdym rekultywowanym składowisku.   

 W projekcie przewidziano, że zrekultywowanych zostanie  łącznie 31,99 h. Koszt projektu to ponad 32 miliony złotych, z czego 27 milionów to środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i ponad 3 mln zł. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
 

W konferencji uczestniczyli: Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, Waldemar Miśko - Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Jarosław Rzepa – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Miluch – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Grzegorz Kubiak – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Mariusz Adamski – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego