Trwają prace przy budowie PSZOK-ów

16 marzec 2021, 15:18 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 Po ustąpieniu mrozu, zostały wznowione prace przy budowie PSZOK w miejscowości Karlino oraz Sławoborze.

W Karlinie powstanie utwardzony, ogrodzony i oświetlony plac. Na terenie PSZOK ustawiony zostanie kontener socjalno-biurowy wyposażony w niezbędne instalacje. Na placu rozstawione zostaną kontenery i pojemniki na odpady komunalne. Przy wjeździe wbudowana zostanie waga samochodowa. Teren będzie monitorowany.

Podobnie jak w Karlinie, na terenie miejscowości Sławoborze na utwardzonym, ogrodzonym i oświetlonym placu powstanie PSZOK, na którym ustawione zostaną pojemniki oraz kontenery do magazynowania odpadów. Projektuje się również budynek magazynowy z wiatą nad kontenerami dla poszczególnych frakcji, budynki magazynowe na potrzeby magazynów na odpady niebezpieczne i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów przeznaczonych do ponownego użycia oraz przygotowania odpadów do ich ponownego użycia – warsztat wraz z wyposażeniem (punkt doraźny), zadaszone boksy z bloków betonowych typu betonblock na odpady, salkę edukacyjną z zapleczem socjalno-biurowym oraz kontenery i pojemniki (na m.in. szkło, opony, gruz betonowy i ceglany). Od strony północnej projektuje się ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi ławkami, przykładowym kompostownikiem i lampą ekologiczną oze. Na terenie PSZOK przewidziano 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.