PSZOK w miejscowości Grzmiąca

23 czerwiec 2021, 19:57 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbył się odbiór końcowy prac związanych z budową PSZOK w miejscowości Grzmiąca.

PSZOK powstał w miejscu starych zabudowań gospodarczych, przy ul. 1 Maja. Budynek został kompleksowo wyremontowany.

W punkcie gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali, odpadów zawierających azbest oraz kuchennych odpadów ulegających biodegradacji.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.