Rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją parków przy ul. Parkowej i Nadbrzeżnej w Karlinie.

22 grudzień 2021, 07:59 (wiek: 2 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 20 grudnia podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie prac związanych z rewitalizacją parków w Karlinie. W dniu 21 grudnia odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy wykonawcy robót. Inwestycja jest częścią projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” polegającego na odnowie i tworzeniu terenów zieleni. W ramach zadania zostaną wykonane prace rewitalizacyjne w dwóch parkach w Karlinie.

Przy ul. Parkowej w Karlinie zostaną wykonane m.in. prace polegające na wykonaniu pielęgnacji i przycięciu drzew, czyszczenie parku i likwidacja gatunków ekspansywnych. Zostaną zachowane istniejące cenne drzewa o znacznych rozmiarach. Tworzone będą wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni, oparte na gatunkach rodzimych.  Zostanie wykonany montaż elementów małej architektury oraz  żwirowo gliniastej nawierzchni ścieżek, alejek i placów, schodów terenowych i parku rowerowego.

Przy ul. Nadbrzeżnej zostanie odnowiony istniejący drzewostan, wykonane zostaną nasadzenia, utworzone wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni, oparte na gatunkach rodzimych, powstaną nowe elementy małej architektury, zostanie naprawione ogrodzenie, wykonane będą nowe nawierzchnie alejek, placów wypoczynkowych i schodów terenowych oraz parku rowerowego