Projekty Związku > Programy zrealizowane > Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty > 3.1 Inwentaryzacja głównych obszarów podmokłych dorzecza Parsęty

Inwentaryzacja głównych obszarów podmokłych dorzecza Parsęty

Zdefiniowanie elementów bazy danych służących inwentaryzacji i planowaniu terenów podmokłych:

Zdefiniowanie elementów bazy danych służących inwentaryzacji i planowaniu terenów podmokłych:

 

Określenie systemu, elementów oraz założenie bazy danych dla inwentaryzacji i planowania stanowi podstawę dla zarządzania terenami podmokłymi.

Jako minimum, baza danych powinna zawierać:

  • mapy odwzorowane w Geograficznym Systemie Informacyjnym (GIS)

  • kody klasyfikacyjne dzielące tereny podmokłe wg typów dominującej populacji roślinnej i reżimu hydrologicznego. Podstawą kodów klasyfikacyjnych będzie system klasyfikacji przyjęty dla Dyrektywy Siedliskowej UE

  • listę roślin i zwierząt napotkanych na tym obszarze

  • system kodowania do opisu restrykcji dla przyszłego użytkowania terenów podmokłych. Są to kody klasyfikujące mokradła na typy w zależności od stopnia ochrony. Posłużą do przygotowania bazy danych jako trwałego administracyjnego narzędzia dla planowania i zarządzania

  • system kodowania opisujący potencjalne obszary pod naturalne zbiorniki retencyjne

<>Realizacja tego etapu:

• Przygotowanie założeń funkcjonowania bazy danych.

Na tym etapie zostały określone wymagania, elementy i warunki funkcjonowania bazy danych.

• Inwentaryzacja głównych przyrzecznych obszarów podmokłych

Przeprowadzono inwentaryzację głównych podmokłych obszarów przyrzecznych. Inwentaryzacja posłużyła za źródło utworzenia GIS.

Zbiorowiska roślinne zostały zarejestrowane i zebrano dane na temat roślin i zwierząt występujących na mokradłach. Szczególną uwagę zwracano przy tym na Dyrektywę Siedliskową 092/43/EEC oraz na Dyrektywę Ptasią 79/409/EEC.


• Utworzenie i wdrożenie bazy danych Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS)

GIS został skonstruowany przez konsultantów i uruchomiony w biurze ZMiGDP i RZGW. Została opracowana instrukcja użytkowania i uzupełniania bazy danych.