Projekty Związku > Programy zrealizowane

Programy zrealizowane

Wrota Parsęty
Projekt "Wrota Parsęty" służy realizacji projektu „Społeczeństwa Informacyjnego” nakreślonego ramowo przez program Unii Europejskiej e-Europe 2005 oraz zawartego w "Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006"
Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty
W 1999 r. rozpoczęła się realizacja projektu pilotażowego „Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty”.
Gospodarka wodami Parsęty
Pierwszy inwestycyjny program realizowany przez Związek.
Rozwój terenów wiejskich
W 1999 r. rozpoczęła się realizacja projektu pilotażowego „Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty”.
Projekt pilotażowy "Pyszka"
Renaturyzacja mokradła PYSZKA jest pilotażowym projektem odtworzenia naturalnej doliny rzeki. Projekt ten polega na stworzeniu terenu zalewowego o powierzchni około 40 ha (w tym 14 ha trwałego zalewu) w zmeliorowanej, starej dolinie rzeki Pysznicy – prawobrzeżnego dopływu Parsęty.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju
W 1998 r. Związek podjął starania o uzyskanie pomocy finansowej na opracowanie programu „Strategii rozwoju zrównoważonego miast i gmin dorzecza Parsęty”. W drodze konkursu wyłoniono wykonawcę. Master Plan dotyczy 2 gmin miejskich, 4 gmin miejsko-wiejskich oraz 13 gmin wiejskich położonych w zlewni Parsęty.
Turystyka
Zrealizowane projekty w ramach rozwoju turystyki.
"Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego"
Głównym celem projektu jest wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy poprzez wzmocnienie czynnego udziału środowisk młodzieżowych w procesie aktywnej integracji społecznej mieszkańców powiatu świdwińskiego.
"Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Koszalińskiego"
Głównym celem projektu jest wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy poprzez wzmocnienie czynnego udziału środowisk młodzieżowych w procesie aktywnej integracji społecznej mieszkańców powiatu koszalińskiego.
"Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego"
Głównym celem projektu jest wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy poprzez wzmocnienie czynnego udziału środowisk młodzieżowych w procesie aktywnej integracji społecznej mieszkańców powiatu szczecineckiego.
„Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na Rzecz Kultury i Gospodarki”
„Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i średnich Przedsiębiorstw w Karlinie”