Projekty Związku > Programy zrealizowane > Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty > 3.2 Wypracowanie modelu planowania lokalnego i regionalnego w sferze zarządzania terenami podmokłymi

Wypracowanie modelu planowania lokalnego i regionalnego w sferze zarządzania terenami podmokłymi

Analiza prawodawstwa w odniesieniu do ochrony trenów podmokłych:

Niezbędnym było przeprowadzenie analizy obecnego stanu prawodawstwa i procedur administracyjnych w odniesieniu do zagadnienia ochrony terenów podmokłych oraz możliwości i umiejętności lokalnej i regionalnej administracji w zakresie planowania w tej dziedzinie. Wskazane zostały właściwe prawne procedury obejmujące obecne rozwiązania prawne obowiązujące w Polsce oraz perspektywicznie właściwe dla UE w celu zapewnienia ciągłości wprowadzania zarządzania terenami podmokłymi oraz ich późniejszego funkcjonowania.


Opracowanie systemu planowania dla terenów podmokłych:

Opracowane zostały szczegółowe wytyczne dla zintegrowanego systemu planowania i zarządzania terenami podmokłymi, zgodnego z Europejską Dyrektywą Siedliskową, Ptasią i Ramową Dyrektywą Wodną.


Propozycje korekty procedur i prawodawstwa:

Sformułowane zostały propozycje zmian w zakresie prawodawstwa, procedur administracyjnych i szkolenia kadr, odpowiednio do standardów Unii Europejskiej, w zakresie optymalizacji zintegrowanego planowania gospodarki mokradłami.