Projekty Związku > Programy zrealizowane > Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty > 3.4 Redukcja zagrożenia powodziowego w dolnym segmencie dorzecza Parsęty

Redukcja zagrożenia powodziowego w dolnym segmencie dorzecza Parsęty.

Inwentaryzacja:

Przeprowadzona została wieloczynnikowa analiza istniejących i potencjalnych terenów podmokłych pod kątem ich przydatności do pełnienia funkcji retencyjnych i możliwości przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu w dolnej partii dorzecza Parsęty.

Opracowanie planu redukcji zagrożenia powodziowego:

Opracowany został plan minimalizacji zagrożenia powodziowego. W planie tym wykazane zostały potencjalne obszary zmagazynowania wody powodziowej. Ponadto, przy zastosowaniu istniejących oraz uzupełnionych modeli matematycznych, przeanalizowano potencjalne skutki w/w działań dla redukcji zagrożenia powodziowego w dolnych częściach dorzecza.