Wykonanie projektu pilotażowego mokradeł

Projekt pilotażowy oznacza tworzenie konkretnych obiektów w terenie, spełniających różne funkcje ilustrujące założenia teoretyczne, a mianowicie funkcję barier chroniących rzekę przed spływami z pól, funkcję retencyjną - podnoszącą poziom wód gruntowych i redukującą zagrożenie powodziowe oraz renaturyzacyjne (nie ma nic wspólnego z programem tzw. hydrozabudowy rzeki Parsęty).

Wybór i akceptacja terenu dla projektu pilotażowego:

Grupa Robocza Projektu Pilotażowego dokonała oceny kryteriów dla selekcji terenów pod projekt pilotażowy. Następnie kryteria te zostały przekazane do władz lokalnych, które dokonały indywidualnie wyboru terenów je spełniających. Wybrane tereny zostały poddane ocenie a wyniki tej oceny przedstawione zostały do decyzji strategicznych.


Przygotowanie wersji wstępnej studium wykonalności:

Podstawą do zatwierdzenie projektu pilotażowego był dokument studium wykonalności projektu pilotażowego który omawiał i wyjaśniał wszystkie możliwe problemy, konflikty z właścicielami terenów oraz pozytywne skutki dla środowiska przyrodniczego, rolnictwa, gospodarki przestrzennej itd. zawierając tym samym elementy oceny oddziaływania na środowisko.

Studium wykonalności projektu pilotażowego odnosiło się do następujących zagadnień:

  • Analiza sytuacji własnościowej w rejonie projektu pilotażowego.

  • Założenia techniczne.

  • Ocena aspektów ekologicznych i biologicznych projektu pilotażowego.

  • Określenie przepływów powodziowych z punktu widzenia zagrożenia powodziowego, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz interesów właścicieli gruntów.

  • Ocena stanu świadomości społecznej oraz potencjału turystycznego w rejonie projektu.

  • Ocena perspektyw ekonomicznych projektu pilotażowego.Kolejne kroki były następujące:

  • Poddanie projektu pilotażowego pod debatę publiczną

  • Akceptacja projektu przez władze lokalne i regionalne

  • Przygotowanie szczegółowego planu pilotażowego


Po zatwierdzeniu projektu opracowano jego wersję szczegółową, zawierającą projekty budowlane, specyfikacje i procedury dla wykonawców. Stanowiła ona podstawę dla przygotowania dokumentów przetargowych.


Wdrożenie projektu pilotażowego mokradeł:

Wybrano jeden projekt pilotażowy na rzece Pysznicy. Dla wdrożenia projektu pilotażowego przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonawcę zadania.