Projekty Związku > Programy zrealizowane > Gospodarka wodami Parsęty

Gospodarka wodami Parsęty

Pierwszy inwestycyjny program realizowany przez Związek.


Pierwszym inwestycyjnym programem Związku był program pn. „Gospodarka wodami Parsęty”, który został rozpoczęty w 1994 roku. Program miał na celu bezpośrednio budowę lub wspieranie gmin członkowskich w budowie kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni. Na jego realizację pozyskane zostały środki z funduszu Phare. Związek, w ramach tego programu, wybudował oczyszczalnię ścieków w Grzmiącej, sieć kanalizacyjną w Barwicach i w pięciu miejscowościach w gminie Karlino – w Karwinie, Domacynie, Gościnku, Karścinie i Mierzynie oraz przewody wraz z przepompowniami do przesyłania ścieków do oczyszczalni w Karlinie.
Przedsięwzięcie przyczyniło się w sposób znaczący do poprawy stanu środowiska w regionie poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, wyeliminowanie dużej części zrzutu nieczystości i ochronę wód gruntowych i głębinowych. Ponadto inwestycja pośrednio, ale w sposób istotny, przyczyniła się do poprawy warunków życia ludności, bowiem dzięki niej stworzono warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki, tworząc możliwość do powstawania nowych miejsc pracy.