Projekty Związku > Programy zrealizowane > Turystyka > LOT > Streszczenie projektu

Streszczenie projektu

Celem projektu jest profesjonalna promocja turystyczna regionu Dorzecza Parsęty poprzez stworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty.

Region Dorzecza Parsęty posiada ogromny potencjał turystyczny w postaci unikatowych walorów przyrodniczych i antropogenicznych. Jednakże słaba promocja regionu sprawia, że jest on nadal „czarną plamą” na mapie Polski i Europy. Powstanie LOT-u sprawi, że region Dorzecza Parsęty stanie się atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym przez turystów zakątkiem Polski i Europy. LOT Dorzecza Parsęty będzie miał szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki w regionie. Stanie się organizacją współpracy jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) i lokalnej branży turystycznej. Jednym z zadań LOT-u Dorzecza Parsęty będzie integracja społeczności lokalnej (głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej) oraz tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych oraz utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.
LOT Dorzecza Parsęty stworzony zostanie w wyniku suwerennej decyzji wszystkich, zainteresowanych rozwojem i promocją turystyki podmiotów w regionie. Łącząc różne podmioty, doświadczenia i interesy zapewnią bardziej skuteczną i skoordynowaną promocję a także lepsze wykorzystanie, rozproszonych, jak dotąd środków promocyjnych. Przy niezmienionych nakładach finansowych (w wyniku połączenia dotychczasowych środków) efekty tej promocji zostaną zwielokrotnione. LOT Dorzecza Parsęty będzie stowarzyszeniem, co zapewni równoprawny udział wszystkich członków, niekomercyjny charakter działalności oraz możliwość ubiegania się o środki z programów i funduszy UE.