1. Geneza projektu

W ciągu ostatnich lat nastąpił głęboki kryzys gospodarki kilku regionów europejskich.

W Asturii tradycyjne gałęzie takie jak górnictwo; przemysł stalowy, hodowla bydła czy rybołówstwo przestały być lokomotywą gospodarki. W związku z tym potrzebne są nowe źródła umożliwiające zachowanie dotychczasowego poziomu życia mieszkańców oraz poziomu zatrudnienia. Ochrona łososia i pokrewnych gatunków jest doskonałą alternatywą gospodarczą dla wszystkich regionów biorących udział w projekcie. Zadanie to może być kluczowym elementem tworzenia nowych miejsc pracy poprzez zróżnicowaną działalność turystyczną, jak również i wkładem w ochronę środowiska.

Obszary intensywnego występowania łososia nie są zbyt rozpowszechnione. Celem projektu jest budowa partnerstwa pomiędzy dwoma regionami geograficznymi, gdzie połów łososia jest ważny z gospodarczego punktu widzenia. Projekt zmierza też do stworzenia powiązań pomiędzy północą a południem dzięki współpracy regionów.

Do chwili obecnej główne działania projektu realizowane były z różnych perspektyw:

a) wewnętrzna współpraca w każdym regionie biorącym udział w projekcie, angażująca

regionalne i lokalne władze, stowarzyszenia biznesu, ekspertów;

b) zewnętrzna współpraca pomiędzy regionami biorącymi udział w projekcie poprzez wymianę materiałów i informacji o każdym regionie uczestniczącym w projekcie nt.: możliwości gospodarczych, atrakcji turystycznych itp. Wymiana doświadczeń w połowie łososia, stanowiącego ważny sektor w gospodarce uczestniczących stron, oznacza dodatkową zachętę do wzięcia udziału w projekcie.

Ponadto współpraca wymiana doświadczeń pomiędzy regionami wynika z lokalnych strategii rozwoju tych regionów. Projekt jest szczególnie ważny dla partnerów polskich z uwagi na niedalekie przyłączenie do Unii Europejskiej.

Księstwo Austrii brało udział w kilku projektach współpracy chociaż nigdy wcześniej nie występowało za pośrednictwem Stowarzyszenia V Gmin.