2. Cele projektu

Głównym celem projektu jest zrównoważony rozwój połowu łososia umożliwiający tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach o olbrzymim potencjale środowiska.

Umożliwi to wymiana doświadczeń i know-how pomiędzy regionami o dużym bogactwie rzek łososiowatych. Rozwój tej działalności przyczyni się do zróżnicowania gospodarki i stworzenia nowych miejsc pracy na obszarach uczestniczących w projekcie.

Projekt zmierza do umożliwienia jego uczestnikom wymiany doświadczeń,

Poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, porównywania działań i problemów.

Projekt ma być ponadto elementem integracyjnym w osiągnięciu aktywnej współpracy w każdym regionie projektu. Ma być próbą stworzenia stowarzyszenia wszystkich publicznych

i niepublicznych organizacji, których kompetencje i zainteresowania leżą w ramach zagadnień objętych projektem.

Projekt SALMON, przedstawiony Unii Europejskiej w ramach programu Ecos-Overture ma dwa podstawowe i wzajemnie ze sobą powiązane cele:

• zapewnienie ochrony środowiska połączone ze zrównoważonym i odpowiednim rozwojem turystyki

• współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy regionami z Unii Europejskiej a regionami Europy Środkowej i Wschodniej mającymi podobne cele i problemy.

Aby cele projektu zostały osiągnięte konieczne jest wykorzystanie efektywnych mechanizmów współpracy międzyregionalnej. Dyskusje i wymiana Poglądów muszą przynieść innowacyjne rozwiązania i odpowiedzi na podobne problemy regionów, Projekt będzie kładł nacisk szczególnie na: ochronę i poprawę stanu środowiska w ramach zrównoważonego rozwoju, tworzenie nowych miejsc pracy, dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynków europejskich, poprawę metod pracy lokalnych władz. Utworzona sieć będzie stała i wybiegać będzie poza ramy finansowania przez gminy działań wskazanych w niniejszej propozycji.

Udział partnerów z Europy Wschodniej jest bardzo ważny z uwagi na dokonujący się tam rozwój gospodarki i zmiany w kierunku nowych metod zarządzania. Ich włączenie w projekt przyniesie poprawę metod pracy w administracji jak też udział w wielostronnych sieciach współpracy.

Podsumowując poszczególne cele projektu SALMON to:

• odzyskiwanie łososia

• wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu

• połączenie ochrony środowiska z wykorzystywaniem rzek

• ochrona "kultury połowu łososia"

• uświadomienie społeczeństwu konieczności ochrony i odzyskiwania łososia

• wkład w lokalny rozwój regionów uczestniczących w projekcie

• oferta turystyczna

• utworzenie sieci Muzeów Natury i Źródeł w Księstwie Asturii. Projekt Parku Tematycznego & Rzeki

• stworzenie nowych miejsc pracy