4.1 Program pracy

Etap I: Wymiana doświadczeń i wizyty studyjne

Podczas realizacji tego etapu strony projektu poznają wzajemne doświadczenia w zarządzaniu połowem łososia, zapoznają się także z regionami partnerów. W tym celu nastąpi wymiana dokumentacji technicznej jak i wizyty studyjne w kilku regionach analizowanych w ramach projektu.

Podczas tego etapu konieczne będą następujące analizy:

a) przyczyny zmniejszania się ilości łososia w rzekach

b) sposoby zwiększenia ilości i poprawy jakości łososia w rzekach. Metody te mogą być naturalne bądź sztuczne (np. stacje reprodukcyjne). Każde studium powinno zawierać różne opcje ze wskazaniem odpowiedniej dla danej rzeki

c) najbardziej odpowiednia eksploatacja turystyczna każdego obszaru projektu. Eksploatacja ta powinna łączyć w sobie rozwój ekonomiczny i poszanowanie środowiska naturalnego.

 


W początkowej fazie realizacji projektu planowana była wymiana młodzieży szkolnej z regionów uczestniczących w projekcie. Jej celem miało być uwrażliwienie młodzieży na potrzeby ochrony środowiska. Eksperci z Komisji Europejskiej zalecili nam zrezygnowanie tej części projektu ze względu na zbyt wysokie koszty jak też i fakt nie dostosowania do działań wspieranych przez Ecos - Overture.

Pomimo, iż przy realizacji powyższych działań mogłyby wystąpić pewne trudności dla głównego polskiego partnera wszystkie władze uczestniczące w projekcje wyraziły zainteresowanie w ich realizacji. Rozumiemy że działania tego rodzaju nie mogły zostać wsparte przez Komisję Europejską dlatego też w przyszłości podejmiemy próby pozyskania innych źródeł finansowania.

Może to być jeden ze sposobów współpracy po zakończeniu realizacji projektu SALMON.

Uwzględniając znaczenie ochrony środowiska w polityce europejskiej i międzynarodowej, celem wypracowania wspólnego narzędzia, projekt przewiduje wydanie CD-Romów we wszystkich językach partnerów projektu. Przedstawią one wirtualnie cykl życia łososia oraz niebezpieczeństwa jakie obecnie zagrażają temu gatunkowi.

CD-Romy będą pierwszym wirtualnym narzędziem dla przyszłego muzeum.