6. Oczekiwane rezultaty

Realizacja projektu powinna mieć konkretny wpływ na rozwój gospodarki danego regionu.

Będzie to zwłaszcza widoczne w regionach słabiej rozwiniętych - region objęty celem 1 (Asturia) i Polska. Głównym celem projektu jest rozwój lokalnej gospodarki opartej na hodowli łososia i zwiększenie atrakcyjności danego obszaru poprzez popularyzację sportowego połowu łososia. To oznacza także stworzenie nowych miejsc pracy.

Udział w realizacji projektu umożliwi także lokalnym instytucjom zwiększenie umiejętności zarządzania rzekami, w których występuje łosoś - w tym wypadku doświadczenia Szwecji sprzed kilku lat mogą być interesujące dla pozostałych partnerów.

Pod koniec projektu powstanie szczegółowa analiza sytuacji poszczególnych rzek, zaproponowane zostaną także konkretne propozycje rozwiązania istniejących problemów. Przedstawione zostaną wyniki szczegółowych badań rzek płynących przez regiony zaangażowane w realizację projektu - zmniejszanie się ilości ryb, zanieczyszczenie rzek i nabrzeży, nielegalny lub niekontrolowany połów, itd. Powstanie charakterystyka stanu środowiska rzek w regionach - partnerach projektu.

Jednym z celów projektu jest stworzenie sieci forum i debat na ten temat, w czasie których wszyscy partnerzy mogliby porównać swoje działania, problemy w sferach zarówno ochrony środowiska, jak i turystyki. Byłaby to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i know-how z innymi regionami Unii Europejskiej - tu mogłaby bardzo skorzystać Asturia, korzystając ze szwedzkich doświadczeń gospodarczego wykorzystania rzek, w których występuje łosoś. To mogłoby doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy w regionie. Także Polska powinna wykorzystać doświadczenia krajów dłużej funkcjonujących w gospodarce rynkowej.

Kolejnym celem projektu jest stworzenie Parku Tematycznego - rodzaju muzeum na świeżym powietrzu prezentujące historyczne aspekty połowu łososia, różne metody połowów, rzemiosła związane z tym zajęciem. Taki Park byłby bardzo pomocny przy przeprowadzaniu szkoleń czy treningów, byłby odwiedzany przez uczniów, którzy uczyliby się doceniać i chronić naturalne środowisko.

Zorganizowanie Parku przyczyniłoby się także, w sposób bezpośredni, do powstania nowych stanowisk pracy.

Oczekiwane rezultaty (podsumowanie):

• Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy politykami, ekspertami, stowarzyszeniami z czterech regionów;

• Organizacja seminariów na temat poprawienia stanu rzek, w których występuje łosoś oraz ich wpływ na społeczno-ekonomiczną sytuację w regionach;

• Przygotowanie CD-rom na temat cyklu życia łososia;

• Badania rzeki Nalón;

• Badania rzeki Parsęty;

• Badania rzeki Słupi;

• Badania rzeki Klarälven;

• Wspólna oferta turystyczna;

• Dwadzieścia tysięcy broszur turystycznych na temat możliwości połowów łososia w każdym z regionów;

• Dwadzieścia tysięcy map rzek objętych badaniem;

• Projekt "Parku tematycznego".

Oprócz tego możemy oczekiwać powstania trzydziestu sześciu nowych miejsc pracy - po dwanaście w każdym z planowanych "Parków tematycznych". Poza tym nastąpi wzrost dochodów regionów i zatrudnienia w związku z przygotowaniem ofert turystycznych regionów i rzek przez nie płynących.