Ogłoszenie o naborze rozszerzającym w ramach PL04.

21 październik 2015, 13:46 (wiek: 9 lat) Kategoria: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 19.10.2015 r. ogłosił nabór na dodatkowe środki dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W ramach naboru możliwe jest włączenie do projektu następujących dodatkowych prac:

  • dodatkowe budynki, w ramach których nie zostały jeszcze rozpoczęte prace inwestycyjne
  • dodatkowe budynki, w ramach których prace inwestycyjne zostały rozpoczęte w okresie kwalifikowalności wydatków, ale jeszcze nie zakończone;
  • dodatkowe budynki, w ramach których prace inwestycyjne zostały rozpoczęte oraz zakończone w okresie kwalifikowalności;
  • dodatkowe prace inwestycyjne nie ujęte w dofinansowanym projekcie.

Intensywność dofinansowania wyrażona w % dla projektu pozostaje na niezmienionym poziomie i w przypadku projektu realizowanego przez Związek wynosi 51,75% wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie dla zakresu rozszerzonego udzielone zostanie wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków.

Maksymalny termin realizacji projektu: 30.04.2017 r.

Nabór wniosków trwa od 20.10.2015 r. do wyczerpania dostępnych środków.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące działania:

  1. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (ocieplenie przegród budynku ścian, stropów, fundamentów, stropodachów, lub dachów, oddzielających cześć ogrzewaną od powietrza zewnętrznego, gruntu i przylegających pomieszczeń nieogrzewanych; modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja instalacji ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej; modernizacja systemu wentylacji poprzez: poprawę systemu wentylacji naturalnej (np. poprzez montaż nawiewników okiennych) lub mechanicznej (np. poprzez: montaż odzysku/rekuperacji ciepła, montaż gruntowego wymiennika ciepła); zastąpienie systemu wentylacji naturalnej systemem wentylacji mechanicznej;
  2. prace niezbędne do osiągniecia niższego poziomu zużycia energii elektrycznej potrzebnej do użytkowania ww. budynków: wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne (w tym wymiana układów pompowych i pomp – stosowanie pomp o płynnej regulacji); wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne (jako dodatkowe zadanie realizowane równolegle z termomodernizacja budynków);
  3. modernizacje lub zastąpienie istniejących źródeł energii zaopatrujących. Budynki użyteczności publicznej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW (modernizacja lub zastąpienie istniejącego źródła ciepła musi prowadzić do oszczędności energii lub redukcji emisji CO2).

Koszty opracowania dokumentacji projektowej i załącznika ekologicznego do wniosku o dofinansowanie są kosztami niekwalifikowanymi.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów usprawnień zawarte są na stronie internetowej:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,4,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-otwartego-konkursu-glownego-dla-pl04-nabor-zakonczony.html.

Zgłoszenia propozycji dodatkowych zakresów i obiektów rozszerzających zakres projektu należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2015 r. na adres: md@parseta.org.pl. W zgłoszeniu należy podać nazwę obiektu, adres obiektu, planowany zakres, koszt inwestycji.

Dokumenty do pobrania:

  1. formularz karty opisu technicznego
  2. deklaracja uczestnictwa