Projekty Związku > Programy zrealizowane > Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

W okresie od lutego do września 2010 roku Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie realizował projekt pn. „Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”. Projekt uzyskał wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego A.1 Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej realizowanej przez parki narodowe, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, wiodące w regionie centra edukacji ekologicznej, ośrodki prowadzące edukację ekologiczną szczególnie istotne w skali kraju oraz inne ośrodki edukacyjne, a także wspieranie realizowanych przez te ośrodki programów edukacyjnych W 2009 ROKU.

 

W ramach projektu przeprowadzono modernizację źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania polegającą na dobudowie instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda. 

Wykonano również modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą na montażu paneli solarnych wraz z niezbędną instalacją i zasobnikiem buforowym, umieszczonym w pomieszczeniu kotłowni.
 
 

Oprócz modernizacji źródła ciepła, Ośrodek w ramach projektu został doposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym m.in. netbook, projektor, wizualizer, sprzęt nagłośnieniowy, drukarka, skaner, flipczart, stoły do ekspozycji, 20 szt. rowerów,  stacja meteo, tablice drewniane zewnętrze, elementy placu zabaw, kącik ekologiczny,  mini amfiteatr drewniany, walizki do badania wody, gleby i powietrza, itp.

 

Projekt uzyskał także dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Całkowity koszt projektu:                                                                               249.856,60 zł.

Dofinansowanie NFOŚiGW (60%):                                                               143.045,83 zł.

WFOŚiGW w Szczecinie:                                                                                80.660,98 zł.