2.1.4. Klimat

Klimat dorzecza Parsęty kształtowany jest przez ścierające się masy powietrza morskiego i lądowego. Powoduje to tworzenie się pasmowego układu stref klimatycznych. Zróżnicowanie fizjograficzne terenu oraz sąsiedztwo morza powoduje stosunkowo duże zróżnicowanie klimatyczne.

W miarę oddalania się od morza zanikają cechy pogodowe charakterystyczne dla klimatu morskiego i zaczynają dominować cechy kontynentalne. Ze względu na charakterystyczny kształt dorzecza, tj. "worka" rozciągniętego w kierunku NW-SE podobne zjawisko choć w mniejszym zakresie można zaobserwować w miarę przesuwania się z kierunku zachodniego na wschód.

Można wyróżnić cztery krainy klimatyczne:

- Kraina I Nadmorska - ciągnie się pasem szerokości kilkunastu kilometrów od morza i sięga terenów położonych do wysokości 20-40 m npm. W strefie tej znajduje się uzdrowisko Kołobrzeg. Cały ten obszar znajduje się pod silnym wpływem morza. Charakterystycznymi jego cechami są: mała liczba dni gorących, duża wilgotność, częste występowanie mgły, mała liczba dni bezwietrznych, stosunkowo niskie temperatury okresu letniego i wysokie zimą. Klimat ten jest silnie bodźcowy. W bliskim sąsiedztwie brzegu morskiego posiada właściwości lecznicze. W pasie tym opady są niższe i wynoszą 550-650 mm. Ze względów pogodowych terminy zbiorów są najbardziej opóźnione.

- Kraina II Gryficko - Białogardzka - w dorzeczu Parsęty obejmuje obszar nizinny obniżenia białogardzkiego wzniesiony od 20 do 60 m npm. Jej klimat ma cechy przejściowe pomiędzy łagodnym, z małą ilością opadów, pasem nadmorskim i bardziej kontynentalnym - ze zdecydowanie większymi opadami, wyższymi temperaturami latem i niższymi zimą - obszarem wyżej położonej wysoczyzny morenowej.

- Kraina III północny pas Pojezierza Pomorskiego - obejmuje obszary położone na wysokości 20 do 180 m npm z przewagą wzniesień 90-120 m npm, a usytuowane po północnej stronie strefy marginalnej lądolodu. Cała ta kraina cechuje się surowszymi warunkami termicznymi oraz kumulacją na wysoczyźnie opadów niesionych od morza (do 750 mm/rok).

- Na południe od tej krainy, już poza dorzeczem Parsęty rozciąga się kraina Pojezierza Drawskiego z bardziej kontynentalnym klimatem

Analiza wietrzności pozwala stwierdzić, że:

- największa ilość wiatrów i silnych wiatrów występuje w pasie nadmorskim; ilość dni, w których występuje cisza nie przekracza średnio kilku procent, podczas gdy na Pojezierzu osiąga 20%; najmniej wietrzne są sierpień, wrzesień i październik;

- dominującymi kierunkami, z których wieją wiatry zarówno w pasie nadmorskim jak i w górnej części dorzecza są (wg częstotliwości) SE, W i S;

- w pasie nadmorskim dodatkowo daje się zauważyć silny wpływ wiatru z kierunku NE (wiosną i latem) oraz SE (zimą);

- w pasie przybrzeżnym wieją wiatry lokalne - bryzy o zmiennym kierunku w ciągu dnia na przemian od lądu i morza.