Streszczenie

Celem projektu podjętego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty we współpracy z duńską firmą konsultingową Water Consult jest przygotowanie długofalowego systemu zarządzania terenami podmokłymi w zlewni tej rzeki i ochrony bioróżnorodności jako narzędzia wspierającego działania gmin zrzeszonych w Związku.

Dodatkowym efektem było zacieśnienie współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie wspierania działań chroniących wody w zlewni rzeki Parsęty.

W ramach projektu została wykonana inwentaryzacja terenów podmokłych i zalewowych zlewni oraz stworzona baza danych GIS przechowująca jej wyniki, dając podstawę dla opracowania zintegrowanego planu ochrony rzeki wraz z otaczającymi ją dużymi terenami podmokłymi i gospodarowania nimi. Podczas realizacji konieczna była integracja planowania powyższych działań z istniejącymi planami rozwoju gmin oraz zapoczątkowanie procesu dostosowania do prawodawstwa Unii Europejskiej.

Oprócz ochrony bogatego życia zwierzęcego i roślinnego mokradeł, uwzględnione zostały również inne aspekty, takie jak:

  • ich rola jako stref buforowych pomiędzy terenami intensywnej gospodarki rolnej a rzekami, stanowiąca barierę dla zanieczyszczeń pochodzących z nawożenia;
  • rola retencyjna przez odtworzenie mokradeł na obszarach niedoboru lub zwiększonego zapotrzebowania na wody gruntowe;
  • stworzone zostają warunki dla wyrównywania poziomu wód gruntowych i dla zabezpieczenia ich zasobów w przyszłości;
  • rola gospodarcza; analiza ekonomiczna perspektyw związanych z gospodarką rolną i turystyką.

W ramach programu zostały wykonane konstrukcje pilotażowe dla zobrazowania różnych sposobów odtwarzania lub tworzenia mokradeł oraz ich zastosowania m.in. jako zbiorników retencyjnych zmniejszających zagrożenie powodziowe w dolnej partii dorzecza.