Działania

  • przygotowania wniosku do ISPA nt. “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. We wniosku zostały umieszczone inwestycje zmierzające do otrzymania właściwego i zgodnego z zasadami polityki i ustawodawstwa Unii Europejskiej i Polski systemu dostarczania wody i usuwania ścieków.
  • przygotowania Porozumienia w celu rozwiązania problemu gospodarki odpadami w Powiecie Kołobrzeskim, jak również zainteresowanie się Powiatu Koszalińskiego i Białogardzkiego wspólną pracą na rzecz gospodarki odpadami.
  • realizacji strategii rozwoju turystyki w dorzeczu Parsęty, przygotowanie konstrukcji planu przedsięwzięć turystycznych.