Podsumowanie pilotażu harmonizacji danych przestrzennych

16 marzec 2015, 12:55 (wiek: 7 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

26 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie przedstawione zostały wyniki projektu pilotażowego oraz płynące z niego wnioski w zakresie harmonizacji zbiorów danych przestrzennych w temacie „zagospodarowanie przestrzenne”. Podsumowanie pilotażu było okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z praktycznymi aspektami procesu harmonizacji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie, przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Geodeta Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Wykonawcy projektu — Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

W ramach prezentacji przedstawiony został praktyczny wymiar harmonizacji zbiorów danych przestrzennych oraz jego wyniki. Ponadto zaprezentowane zostały produkty projektu, tj. rejestr miejscowych planów, utworzony dla jednej z gmin biorących udział w projekcie oraz serwis internetowy prezentujący zharmonizowane zbiory danych przestrzennych.

Podczas dyskusji podsumowującej projekt zwrócono uwagę na wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotychczasowe jak i planowane działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju, umożliwiające wdrożenia zasad INSPIRE do systemu planowania przestrzennego.

Z uwagi nieliczne dobre praktyki na poziomie europejskim w zakresie stosowania narzędzi do prezentacji zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych za pośrednictwem usługi sieciowej z dużym zainteresowaniem przyjęto tematykę dotyczącą możliwości publikacji zbiorów danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej z zastosowaniem komponentów GUGiK. W dyskusji aktywnie brali udział przedstawiciele gmin, szczególnie w zakresie możliwości pozyskania Modułu SDI oraz udostępnienia za jego pośrednictwem zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych.

Najbliższymi planami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej są:

I. stworzenie branżowego profilu metadanych zbiorów oraz odpowiadających im usług danych przestrzennych w temacie „zagospodarowanie przestrzenne”,
II. opracowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
- publikacji zawierających przykłady „dobrych praktyk” dotyczących wykorzystania TIK w zakresie geoinformacji, monitoringu infrastruktury informacji przestrzennej i udostępniania danych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne"'
- programu szkolenia systemowego ukierunkowanego na podnoszenie kompetencji i wiedzy odnośnie do budowy infrastruktury informacji przestrzennej  w zakresie zagospodarowania przestrzennego (do realizacji w ramach Szkoleń w latach 2016-2017),
III. prace legislacyjne w zakresie pełnej implementacji zasad INSPIRE do systemu planowania przestrzennego.

Wnioski z projektu oraz dyskusji prowadzonych podczas spotkania podsumowującego projekt posłużą do określenia kolejnych działań Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczących procesu harmonizacji.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na www.harmonizacja.gridw.pl

Źródło: MiR