Drugie seminarium dotyczące projektu "Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

13 maj 2011, 08:36 (wiek: 13 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Projekt ten jest jednym z licznych działań dotyczących rozbudowy infrastruktury informacji przestrzennej w regionie. Z tego tytułu, aby przybliżyć możliwości jakie niesie ze sobą rozwój informatyzacji zaprezentowano inne projekty realizowane w Województwie Zachodniopomorskim dotykające ww. techniki. Podkreślono przede wszystkim aspekty dotyczące możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi projektami.

Dzięki dużemu zaangażowaniu miast i gmin członkowskich w badania ankietowe na temat funkcjonalności geoportalowych i oczekiwań względem przyszłego Systemu Wrota Parsęty II stworzono jego koncepcję, która również została przedstawiona. Omawiano także zakres istniejącej i tworzonej bazy danych przestrzennych stanowiącej podstawę funkcjonowania Systemu.

W celu lepszego i praktycznego poznania Systemu zostaną zawiązane zespoły robocze - grupy pełniące rolę lokalnych administratorów biorących czynny udział w jego tworzeniu.

 

Program seminarium

Wrota Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

10.05.2011 r., Karlino

siedziba Związku Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17

Dzień I

09.00-09.15

Rejestracja, kawa powitalna

09.15 - 09.30

Powitanie, krótka informacja na temat stanu realizacji projektu

Koordynator projektu

09.30 – 11.15

Sesja I: Wrota Parsęty II jako jeden z projektów dot. IIP w regionie

 

-        Projekt Związku Celowego Powiatów woj. Zach-Pom (EOG NMF)” Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” – rezultaty prac i ich dostępność dla gmin (współpraca z PODGiK), w jaki sposób gminy ZMiGDP mogą być beneficjentem rezultatów projektu (Przewodniczący Roman Kozubek)

-        Zasoby danych przestrzennych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego i zasady dostępu w kontekście ustawy o IIP – które zasoby są dostępne dla gmin, aktualnie realizowane projekty (BDOT)
(p. Dyr. A. Bielak do potwierdzenia) (30 min)

-        miejsce Wrót Parsęty II w IIP woj., zachodniopomorskiego (GW) (20 min)

-        Dyskusja 15min

 

11.15-11.35

Przerwa kawowa

11.35-13.30

Sesja II: Wrota Parsęty II – koncepcja Systemu, zakres funkcjonalny

GW

Prezentacja wyników raportu dotyczącego aplikacji funkcjonalnych Systemu Wrota Parsęty II, w tym:

- omówienie wyników badania ankietowego nad funkcjonalnością aplikacji geoportalowej,

- schemat organizacyjno-techniczny Wrót Parsęty II,

- rola lokalnych administratorów

Dyskusja

13.30

lunch

 

W załączeniu prezentacje przedstawiane na seminarium.