Projekty Związku > Programy zrealizowane > Wrota Parsęty > Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego (LOSI)

Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego (LOSI)

Realizacja projektu „Wrota Parsęty” składać się będzie z procesu inwestycyjnego oraz eksploatacji. Sam proces inwestycyjny mimo iż sam w sobie skomplikowany i wielowątkowy z udziałem wielu uczestników (beneficjenci, dostawcy, audyt i kontrola wewnętrzna i zewnętrzna) odbywa się w określonym czasie wg przyjętych zadań. Znacznie bardziej skomplikowane jest utrzymanie i rozwijanie projektu. Podstawowa trudność jaka pojawia się w tego typu projektach jest utrzymanie w aktualności zasobów informacyjnych oraz zarządzanie nimi.

W oparciu o zasoby Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin oraz pracowników wybranych urzędów oraz dodatkowe osoby powstanie zespół LOSI, który realizować będzie następujące zadania:

 • administrowanie projektem,

 • integracja informacji i usług elektronicznych w ramach portalu „Wrota Parsęty”,

 • inicjowanie kolejnych przedsięwzięć w obszarze społeczeństwa informacyjnego,

 • organizacja szkoleń dla różnych grup użytkowników (urzędnicy, kadra kierownicza, różne grupy mieszkańców – młodzież, dorośli, bezrobotni, rolnicy, organizacje, firmy),

 • ułatwienia w dostępie do usług elektronicznych (serwisy informacyjne, poczta, usługi elektroniczne, telepraca, edukacja).

LOSI będzie działał analogicznie do Inkubatora Przedsiębiorczości lub Centrum Przedsiębiorczości i pełnił podobną rolę w obszarze społeczeństwa informacyjnego. Docelowo wśród usług, które mogą być realizowane w ramach działalności LOSI, można wymienić:

 • wspieranie nowoczesnych form pracy: udostępnianie miejsc do telepracy, dostęp do bankowości elektronicznej.

 • świadczenie usług biurowych: wynajem przestrzeni biurowej, udostępnianie faksu, komputera, ksero, konsultacje nt. sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 • zapewnianie dostępu do sieci Internet i jej usług: poczta elektroniczna, wyszukiwanie informacji w Internecie, dostęp do serwisów administracji publicznej (elektroniczne formularze w urzędach administracji lokalnej, itp.).

 • szkolenia: z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i korzystania z usług internetowych, nauczanie na odległość (telenauczanie), prowadzenie innych szkoleń, gdzie osoby dorosłe (które kończyły edukację w latach osiemdziesiątych i wcześniej) mają sposobność uczyć się z doświadczeń innych stosujących nowoczesne technologie.

 • promocja lokalnej społeczności i kultury: miejsce wystaw (np. lokalnego rzemiosła), działania reklamowe i promocyjne lokalnych przedsiębiorstw, rzemieślników, twórców.

 • dostęp do zasobów informacji tematycznych (elektronicznych): informacje rolne i agrarne, informacja turystyczna, udostępnianie lokalnej książki telefonicznej, publiczne serwisy informacyjne (realizacja publicznych zadań informacyjnych zlecanych przez administrację), informacja o rynku pracy (pomoc w pośrednictwie pracy).

 • dostęp do nośników informacji: encyklopedie, almanachy, książki, bazy danych, zasoby multimedialne, wypożyczanie CD ROMów, czytelnia gazet, tłumaczenia.

 • stworzenie miejsc do organizacji spotkań: pomieszczenia konferencyjne, zaplecza socjalnego, bufet, kawiarnia.

 • wspieranie rozwoju gospodarczego: szkolenie przedsiębiorców, szkolenie zawodowe, doradztwo, pośrednictwo

 • pośrednictwo w świadczeniu usług finansowych i ubezpieczeniowych.

 • inne: obsługa telezakupów (sprzedaż lokalnych produktów), pośrednictwo w świadczeniu usług finansowych i ubezpieczeniowych, rozrywka (gry komputerowe), inkubatory przedsiębiorczości ), itp.

Ze względu na charakter planowanych przedsięwzięć, działalność LOSI przez pierwszy okres (ok. 3÷5 lat) nie będzie generowała zysku. Środki finansowe na działalność bieżącą pochodzić będą z budżetów uczestników projektu i w niewielkiej części z innych źródeł zewnętrznych (opłaty eksploatacyjne, reklama, szkolenia). W początkowym okresie świadczone w ramach LOSI usługi powinny być praktycznie dostępne bezpłatnie, a następnie z czasem powinna wzrastać odpłatność za świadczone usługi aż do pełnego samofinansowania. Będzie to etap organizacyjny i uruchamiania działalności oraz okres prowadzenia znacznych inwestycji technicznych przy niewielkich przychodach z prowadzonej działalności. W kolejnych latach realizacji projektu spodziewać się można takiego rozszerzenia zakresu świadczonych usług, iż z uzyskanych przychodów zapewnić będzie można częściową samowystarczalność i nie będzie potrzeby tak szerokiego jak na początku wspomagania finansowego ze środków publicznych.