Systemy mapowe i GIS

Serwis map i GIS na bazie map cyfrowych i papierowych obejmować będzie podstawowe mapy poglądowe i sytuacyjne obejmujące określone warstwy: drogi, lasy i zieleń, wody, podział administracyjny, miejscowości, plan zagospodarowania oraz warstwy tematyczne. W pierwszym etapie utworzony zostanie serwis składający się z map podstawowych (mapy poglądowe i sytuacyjne w różnych skalach 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:5 000, 1:1 000) oraz miejscowe plany zagospodarowania i studia zagospodarowania przestrzennego. W kolejnych etapach projektu zrealizowane będą zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem mieniem, turystyką, ochroną środowiska, itp. Do określenia docelowej wersji systemu GIS konieczne jest opracowanie szczegółowego projektu obejmującego wymagania funkcjonalne, weryfikację dostępnego materiału mapowego, wymagania prawne, koszty pozyskania danych ze źródeł zewnętrznych, określenie metod i kosztów przetworzenia danych, założenie nowych baz danych. Szczegółowe określenie wymagań, technologii i harmonogramu wykracza poza ramy niniejszej koncepcji.