Serwis internetowy e-turystyka

Udostępnienie serwisu turystycznego mieszkańcom a przede wszystkim turystom i gościom odwiedzającym obszar Parsęty oraz przyjeżdżających nad morze.

Grupa docelowa:

  • turyści i goście,

  • podmioty gospodarcze z sektora turystycznego,

  • mieszkańcy.

Powstaną następujące aplikacje informatyczne:

  • internetowy serwis informacyjny,

  • interaktywna baza turystyczne (oferty),

  • internetowa tablica ogłoszeń turystycznych.

W ramach serwisu e-turystyka powstanie serwis informacyjny – internetowy serwis turystyczny i agroturystyczny. W szczególności grupą docelową dla serwisu e-turystyka mają być turyści, podmioty gospodarcze sektora turystycznego a także mieszkańcy. Dostęp do bazy będzie możliwy przez Internet, a dla osób nieposiadających dostępu do sieci lub nieposiadających odpowiednich umiejętności, pomoc stanowić będą rozmieszczone na terenie miasta punkty dostępowe. Serwis zawierać będzie następujące elementy:

interaktywną bazę ofert/bazy turystycznej dostępną przez Internet, któ-ra pozwoli m.in. na wyszukiwanie ofert wg zadanych kryteriów. Zawar-tość informacyjną bazy będą stanowiły oferty zgłaszane do administra-tora systemu z hoteli, pensjonatów, sanatoriów, itd.·interaktywną bazę – tablicę ogłoszeń turystycznych – w przeciwieństwie do interaktywnej bazy ofert – gdzie umieszczone będą oferty pracy for-malnie zgłaszane do jednostki zarządzającej bazą – uruchomiony zo-stanie tzw. tablica ogłoszeń, gdzie każdy przez Internet będzie mógł zgłosić ofertę (np. miejsca noclegowe). Oferty będą wprowadzane do systemu przez Internet, a oferty przed opublikowaniem w sieci muszą zostać zatwierdzone przez moderatora serwisu. Oferty pracy będą au-tomatycznie usuwane po określonym terminie (np. nie więcej niż 90 dni), tak aby ograniczyć publikację w serwisie nieaktualnych ofert. Usuwanie ofert, zmiana ich treści będzie możliwa przez moderatora serwisu.

Serwis e-turystyka będzie rozszerzeniem obecnie realizowanego serwisu turystycznego realizowanego przez Związek.

Szczegółowy zakres informacyjny serwisu e-turystyka oraz wymagania funkcjonalne i techniczne będą stanowić załącznik do specyfikacji przetargowej na wykonanie serwisu.

Organizacja

Prowadzącym merytorycznie „serwis internetowy e-turystyka” będzie Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego, które będzie jednostką koordynującą i realizującą zadania serwisu e-turystyka, zadania związane z obsługą serwisu informacyjnego oraz baz danych. Pomoc w korzystaniu z baz danych i zgłaszaniu ofert (przez Internet) przez mieszkańców i podmioty będą pełniły w terenie punkty dostępowe do Internetu zlokalizowane w sołectwach.

Szczegółowy zakres informacyjny serwisów oraz wymagania funkcjonalne i techniczne będą opracowane w dokumentacji technicznej projektu.